Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie pre seniorov KOMUCE

Komunitné multifunkčné centrum predstavuje zariadenie pre seniorov, v ktorom sa poskytuje kombinácia viacerých druhov služieb:

 • Zariadenie pre seniorov
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
 • Zariadenie podporovaného bývania
 • Jedáleň
 • Práčovňa
 • Rekondično – regeneračné služby

Vstup do zariadenia je zabezpečený bezbariérovým prístupom.

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba na neurčitý čas :

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vzn.
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje :

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu vecí
 • zabezpečuje sa záujmová činnosť
 • ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ( ADOS )

Klienti zariadenia pre seniorov sú ubytovaní v jednoizbových bytových jednotkách o rozlohe 35, 23 m 2 . Bytová jednotka pozostáva z obytnej miestnosti, predsiene so vstavanými skriňami, kuchyne s kuchynskou linkou, elektrickým sporákom a potravinovou skriňou, samostatného WC a samostatnej kúpeľne. Súčasťou bytovej jednotky je lódžia. Každý klient si môže bytovú jednotku vybaviť podľa vlastného uváženia.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na tri mesiace plnoletej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 z. z. o sociálnych službách vzn.. ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje :

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu vecí
 • ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ( ADOS )
 • odľahčovacia služba
 • Klienti zariadenia opatrovateľskej starostlivosti sú umiestnení v jedno, dvoj, alebo trojizbových miestnostiach. Priestory zariadenia opatrovateľskej služby sú bezbariérové vrátane sociálneho zariadenia a kúpeľne.

Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vzn. a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje :

 • dohľad
 • ubytovanie
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy

Klienti podporovaného bývania sú ubytovaní v jednoizbových bytových jednotkách obdobne, ako klienti zariadenia pre seniorov.

Jedáleň a práčovňa poskytuje služby pre klientov zariadenia a pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, sú zdravotne ťažko postihnuté alebo majú nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Rekondično – regeneračné služby sa poskytujú pre klientov zariadenia a pre verejnosť. V rámci týchto služieb sa poskytuje:

 • Klasická masáž celotelová a čiastočná
 • Reflexná masáž
 • Hydromasážna celotelová vaňa
 • Perličkový kúpeľ nôh
 • Parafín
 • BIO lampa
 • Elektrický masážny prístroj
 • Vibrátor DKK
 • Posilovňa
 • Individuálna LTV (30 min)
 • Skupinová LTV (30 min)

Agendy

Galéria

Prílohy na stiahnutie