Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

KOMUCE, Krivánska

KOMUCE – Komunitné multifunkčné centrum patrí do siete zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a poskytuje sociálne služby občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V KOMUCE sú poskytované služby:

 • zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZPS“)
 • zariadenie podporovaného bývania (ďalej len „ZPB“)
 • zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“)
 • jedáleň
 • regeneračno-rekondičné služby.

 

Zariadenie pre seniorov

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe (ďalej len „FO“) ktorá:

 • dovŕšila dôchodkový vek
 • je odkázaná na pomoc inej FO
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

V zariadení pre seniorov:

a) poskytujeme:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí,
c) zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Zariadenie pre seniorov je situované v dvoch 4. podlažných budovách s bezbariérovými priestormi. Sociálna služba je poskytovaná v jedno a dvojlôžkových izbách s polohovateľnými posteľami. Prijímatelia sociálnej služby v prípade potreby pomoci majú signalizačný náramok. Priestory prízemia sú určené na aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb individuálnou alebo skupinovou formou podľa ich záujmu. K dispozícii sú  dve ergo miestnosti, jedna pracovná miestnosť, relaxačná miestnosť s knižnicou a dva oddychové kútiky. Pri aktivitách sa všetkým prijímateľom sociálnej služby venujú sociálni pracovníci a ostatný personál. Rehabilitačná miestnosť je využívaná na fyzioterapiu, rôzne pohybové aktivity a masáže vykonávané pod dohľadom kvalifikovaného fyzioterapeuta a maséra. Na zdravotný stav a celkovú starostlivosť každého prijímateľa sociálnej služby dohliada koordinátor opatrovateľsko-zdravotného úseku. Pomoc a starostlivosť pri každodenných úkonoch zabezpečujú opatrovatelia/ky a sanitári/ky. Bezproblémový chod zariadenia zabezpečujú pracovníci/ky pre výdaj stravy, upratovačky, údržbári, informátori. Zamestnancov a chod zariadenia koordinuje vedúca ZSS. V prípade potreby zariadenie spolupracuje s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci zariadenia sú zriadené dve chránená dielne pre pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou na pozícii informátor.

Kapacita zariadenia je 96 miest. Sociálna služba je poskytovaná  pobytovou ročnou formou na dobu neurčitú.

 

Zariadenie podporovaného bývania

Sociálna služba sa poskytuje FO:

 • od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku
 • je táto FO odkázaná na pomoc inej FO a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej II.

V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu

a) poskytujeme:

 1. ubytovanie
 2. sociálne poradenstvo
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) vytvárame podmienky na

 1. prípravu stravy
 2. upratovanie
 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

c) vykonávame sociálnu rehabilitáciu.

Zariadenie podporovaného bývania je situované na 1., 3. a 4. poschodí budovy KOMUCE. Priestory sú bezbariérové. Sociálna služba je poskytovaná v jednoizbových bytových jednotkách, ktoré sú zariadené tak, aby si prijímatelia sociálnej služby mohli samostatne pripravovať stravu, upratovať, vykonávať domáce práce. Sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí a dohľad im poskytujú sociálni pracovníci. Miestnosti určené pre rôzne terapie môžu využívať podľa svojho záujmu. Taktiež majú vytvorený priestor na zapájanie sa do činností a chodu zariadenia. Kapacita zariadenia sú 3 miesta. Sociálna služba je poskytovaná  pobytovou ročnou formou na dobu určitú.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Sociálna služba je poskytovaná plnoletej FO, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej FO
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej II
 • nemožno jej poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby:

a) poskytujeme:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Zariadenie je situované na prízemí dvoch budov KOMUCE. Priestory sú bezbariérové. Sociálna služba je poskytovaná v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách. Prijímatelia sociálnej služby ZOS podľa záujmu a potreby môžu využívať priestory spoločenských, ergo a relaxačných miestností, ktoré sú určené na ich aktivizáciu, ako aj priestory na prízemí – fyzioterapia a pohybové cvičenia. Kapacita ZOS je 13 osôb (6+7). Sociálna služba je poskytovaná pobytovou ročnou formou, spravidla na dobu troch mesiacov.

 

Podmienky a postup pri vybavovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení podporovaného bývania a Zariadení opatrovateľskej služby :

 

Jedáleň 

Sociálna služba sa poskytuje FO, ktorá:

 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
 • dovŕšila dôchodkový vek
 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

Podmienky a postup pri vybavovaní sociálnej služby – jedáleň:

 

Regeneračno – rekondičné služby

sa poskytujú FO, ktorá trpí bolesťou pohybového aparátu, úrazom alebo osobne ako prevencia vzniku uvedených zdravotných problémov. Zahŕňa cvičenia, rehabilitácie, pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov – fyzioterapeut a masér.

Regeneračno – rekondičné služby, sociálne služby jedáleň a práčovňa sú určené najmä pre občanov mesta Banská Bystrica na podporu zotrvania v ich prirodzenom prostredí.

 

Poskytovateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:

Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
KOMUCE Krivánska 16-26
974 11 Banská Bystrica

 

Ďalšie informácie získate na:

KOMUCE, Krivánska 16-26, 974 11 Banská Bystrica

vedúca zariadenia:

PhDr. Kornélia Balogová
tel. kontakt: +421 945 505 603

sociálni pracovníci:

tel. kontakt: +421 48 285 22 46

Mgr. Alžbeta Dudášová
tel. kontakt: +421 918 505 260

Mgr. Martin Hőrmann
tel. kontakt: +421 945 505 619

Mgr. Iveta Mravcová
tel. kontakt: +421 917 505 906

koordinátor opatrovateľsko-zdravotnícky úsek:

Jana Petráňová
tel. kontakt: +421 48 285 22 52 , +421 945 505 602

Informátor:

tel. kontakt: +421 48 285 22 48 , +421 48 285 22 49
e-mail kontakt: komuce.krivanska@banskabystrica.sk

Agendy

Galéria

Prílohy na stiahnutie