Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie pre seniorov Jeseň

Zariadenie pre seniorov Jeseň patrí do siete zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a poskytuje sociálne služby občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V Zariadení pre seniorov Jeseň sú poskytované nasledovné služby :

 • zariadenie pre seniorov (ďalej len „ZPS“)
 • zariadenie podporovaného bývania (ďalej len „ZPB“)
 • zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“)
 • jedáleň
 • práčovňa
 • regeneračno-rekondičné služby.

Zariadenie pre seniorov

Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe (ďalej len „FO“) ktorá:

 • dovŕšila dôchodkový vek
 • je odkázaná na pomoc inej FO
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

V zariadení pre seniorov:

a) poskytujeme:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí
c) zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Zariadenie pre seniorov je situované v 6. podlažnej budove s bezbariérovými priestormi. Sociálna služba je poskytovaná v jedno a dvojlôžkových izbách s polohovateľnými posteľami vybavené signalizačným zariadením. Každé poschodie disponuje zrekonštruovanou spoločenskou miestnosťou, jedálenským kútom a spoločnými kúpelňami. Priestory 6. poschodia sú určené na aktivizáciu prijímateľov sociálnych služieb individuálnou alebo skupinovou formou podľa ich záujmu. K dispozícii je i knižnica, oddychový, relaxačný kútik a modlitebňa. Pri aktivitách sa všetkým prijímateľom sociálnej služby venujú sociálni pracovníci a ostatný personál. Spoločné miestnosti zariadenia sú pre nevidiacich a slabozrakých označené v Braillovom písme. V suteréne zariadenia sa nachádza telocvičňa a rehabilitačná miestnosť, ktoré sú využívané na fyzioterapiu a rôzne pohybové aktivity. V prípade záujmu  sú poskytované aj rôzne druhy masáží. Na zdravotný stav a celkovú starostlivosť každého prijímateľa sociálnej služby dohliada koordinátor opatrovateľsko-zdravotného úseku. Pomoc a starostlivosť pri každodenných úkonoch zabezpečujú opatrovatelia/ky a sanitári/ky. Bezproblémový chod zariadenia zabezpečujú údržbári, informátori, pracovníci/ky pre výdaj stravy, upratovačky. V prípade potreby zariadenie spolupracuje s agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prijímatelia sociálnej služby môžu využívať i kadernícke služby. Pred budovou sa nachádza revitalizovaný priestor s posedením, prispôsobený aj pre imobilných prijímateľov sociálnej služieb a všetkých návštevníkov. V rámci zariadenia je zriadená chránená dielňa pre 6 pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou na pozícii informátor.

Kapacita zariadenia je 81 miest. Sociálna služba je poskytovaná  pobytovou ročnou formou na dobu neurčitú.

 

Zariadenie podporovaného bývania

Sociálna služba sa poskytuje FO:

 • od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku
 • je táto FO odkázaná na pomoc inej FO a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej II.

V zariadení podporovaného bývania okrem dohľadu

a) poskytujeme:

 1. ubytovanie
 2. sociálne poradenstvo
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

b) vytvárame podmienky na

 1. prípravu stravy
 2. upratovanie
 3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

Zariadenie podporovaného bývania je situované na 6. poschodí budovy Zariadenia pre seniorov Jeseň. Priestory sú bezbariérové. Sociálna služba je poskytovaná v jednolôžkových izbách, ktoré sú zariadené tak, aby si prijímatelia sociálnej služby mohli samostatne pripravovať stravu, upratovať, vykonávať domáce práce. Sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí a dohľad im poskytujú sociálni pracovníci. Miestnosti určené pre rôzne terapie na 6. poschodí budovy môžu využívať podľa svojho záujmu. Taktiež majú vytvorený priestor na zapájanie sa do činností a chodu zariadenia. Kapacita zariadenia je 10 miest. Sociálna služba je poskytovaná  pobytovou ročnou formou na dobu určitú.

  

Zariadenie opatrovateľskej služby

Sociálna služba je poskytovaná plnoletej FO, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej FO
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej II
 • nemožno jej poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby:

a) poskytujeme:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

b) vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí.

Zariadenie je situované na prízemí bytového domu na ulici Družby 25, Banská Bystrica a je organizačnou súčasťou Zariadenia pre seniorov Jeseň. Všetky vnútorné priestory sú bezbariérové. Sociálna služba je poskytovaná v dvojlôžkových izbách. Prijímatelia sociálnej služby ZOS podľa záujmu a potreby môžu využívať priestory 6. poschodia ZPS Jeseň, ktoré sú určené na ich aktivizáciu, ako aj priestory v suteréne – fyzioterapia a pohybové cvičenia. Kapacita ZOS je 11 osôb. Sociálna služba je poskytovaná pobytovou ročnou formou, zvyčajne na dobu troch mesiacov.


Podmienky a postup pri vybavovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení podporovaného bývania a zariadení opatrovateľskej služby:

  Jedáleň 

Sociálna služba sa poskytuje FO, ktorá:

 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
 • dovŕšila dôchodkový vek
 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.

 Podmienky a postup pri vybavovaní sociálnej služby – jedáleň:

 Práčovňa 

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva FO, ktorá:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
 • dovŕšila dôchodkový vek.

    Podmienky a postup pri vybavovaní sociálnej služby – práčovňa:

kontakt: Miroslava Bočkajová, koordinátorka ekonomicko-prevádzkového úseku
tel. kontakt: +421 945 505 612

Regeneračno – rekondičné služby

sa poskytujú FO, ktorá trpí bolesťou pohybového aparátu, úrazom alebo osobne ako prevencia vzniku uvedených zdravotných problémov. Zahŕňajú cvičenia, rehabilitácie, pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov –  fyzioterapeut a masér.

 

Regeneračno – rekondičné služby, sociálne služby jedáleň a práčovňa sú určené najmä pre občanov mesta Banská Bystrica na podporu zotrvania v ich prirodzenom prostredí.

 

V priestoroch ZPS Jeseň sa nachádza:

 • Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o.z.
  tel. kontakt: +421 48 413 42 01
 • Kadernícke služby – kontakt: osobne v ZPS Jeseň.

Poskytovateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:

Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Zariadenie pre seniorov Jeseň
Družby 1870/25
974 04 Banská Bystrica

Ďalšie informácie získate:

 

Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica

vedúca zariadenia:

Mgr. Renáta Liptaiová
tel. kontakt: +421 915 991 063

sociálni pracovníci:

Mgr. Katarína Ivaničová
tel. kontakt: +421 917 090 376

Mgr. Mária Melková
tel. kontakt: +421 918 505 235

koordinátor opatrovateľsko-zdravotnícky úsek:

Tatiana Sarah Sečkárová
tel. kontakt: +421 48 413 13 85

informátor:

tel. kontakt: +421 48 413 13 85
e-mail kontakt: jesen.internatna@banskabystrica.sk

Agendy

Galéria

Prílohy na stiahnutie