Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Stredisko sociálnych služieb

Stredisko sociálnych služieb

Stredisko sociálnych služieb patrí do siete zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a poskytuje sociálne služby občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V Stredisku sociálnych služieb sú poskytované sociálne služby:

 • zariadenie pre seniorov,
 • zariadenie opatrovateľskej služby,
 • denný stacionár.

 

Zariadenie pre seniorov, 9. mája 74, Banská Bystrica

Sociálna služba sa poskytuje FO, ktorá:

 • dovŕšila dôchodkový vek,
 • je odkázaná na pomoc inej FO,
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.

V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Zariadenie je situované na prízemí budovy v pavilóne A. Všetky vnútorné priestory sú bezbariérové a kompletne zrekonštruované. Prijímatelia sociálnej služby sú ubytovaní v jedno, dvoj a  trojlôžkových izbách. V každej izbe sa nachádzajú moderné polohovateľné postele vybavené signalizačným zariadením.

Kapacita zariadenia je 14 miest. Sociálna služba je poskytovaná  pobytovou ročnou formou na dobu neurčitú.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby, 9. mája 74, B. Bystrica

Sociálna služba poskytovaná na určitý čas plnoletým FO, ktorí sú:

 • odkázaní na pomoc inej FO,
 • ich stupeň odkázanosti je najmenej II,
 • nemožno im poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby:

a) sa poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Zariadenie je situované na prízemí budovy v pavilóne B a na poschodí v pavilóne A. V každom pavilóne je poskytovaná sociálna služba pre 11 prijímateľov. V pavilóne A je bezbariérový výťah a obidva pavilóny sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Všetky vnútorné priestory budovy sú bezbariérové a kompletne zrekonštruované.

Kapacita zariadenia je 22 miest. Sociálna služba je poskytovaná týždennou formou pobytu počas pracovných dní v týždni od pondelka 6,00 hod. do piatku 18,00 hod.

 


Denný stacionár, Robotnícka 12, Banská Bystrica

Sociálna služba poskytovaná FO, ktorá:

 • je odkázaná na pomoc inej FO,
 • jej stupeň odkázanosti je najmenej III,
 • na poskytovanie sociálnej služby je odkázaná len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári:

a) sa poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,

b) sa zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností
2. záujmová činnosť.

Denný stacionár je situovaný na 1. poschodí polyfunkčnej budovy KOMUCE.

Kapacita zariadenia je 10 miest. Sociálna služba je poskytovaná formou denného pobytu počas pracovných dní v týždni denne od 7,00 do 17,00 hod.

Poskytnutie sociálnej služby v Stredisku sociálnej služby:

Poskytovateľ: 

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:

Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Stredisko sociálnych služieb
Ul. 9. mája 5965/74
974 01 Banská Bystrica

Ďalšie informácie získate:

Stredisko sociálnych služieb, 9. mája 5965/74, 974 01 Banská Bystrica

vedúca zariadenia:

PhDr. Danka Murgašová
tel. kontakt: +421 945 505 600

sociálni pracovníci:

Mgr. Veronika Chabanová
tel. kontakt:  +421 917 505 980 , +421 48 415 51 71

Mgr. Oľga Sojková
tel. kontakt: +421 48 415 51 71

e-mail kontakt: sss@banskabystrica.sk

 

Agendy

Prílohy na stiahnutie