Terénne sociálne služby poskytované mestom

Stravovanie pre dôchodcov KOMUCE

Jedáleň je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sociálna služba.

V jedálni na území mesta Banská Bystrica sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá :

  • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica,
  • pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nedokáže zabezpečiť stravu,
  • dovŕšila dôchodkový vek.

Zmluvné jedálne : 

  • Stredisko sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica
  • Zariadenie pre seniorov KOMUCE, Krivánska 22, Banská Bystrica
  • Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica
  • Závodná jedáleň pri Mestskom úrade, ul. ČSA 26, Banská Bystrica
  • Zariadenie pre seniorov Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica
  • Školská jedáleň pri domove mládeže Univerzity Mateja Bela, Tr. SNP 53, Banská Bystrica

Agendy