Terénne sociálne služby poskytované mestom

Regeneračno-rekondičné služby

Regeneračno-rekondičné služby – iné činnosti podľa § 15, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znp.

 • cieľom je zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb na území mesta Banská Bystrica tým, ktorí majú nepriaznivý zdravotný stav, sú ŤZP, trpia bolesťou pohybového aparátu, stal sa im úraz, majú obmedzenú mobilitu apod.
 • poskytuje sa na území mesta Banská Bystrica

Druhy RRS:

 • biolampa
 • elektroliečba
 • individuálne cvičenie
 • infračervená sauna
 • klasická masáž – celého chrbta, krčnej chrbtice, horné/dolné končatiny
 • lavaterm (parafín)
 • magnetoterapia
 • posilňovacie prístroje
 • skupinové cvičenie (nordic walking, iné)
 • ultrazvuk

Komu a kde sa poskytujú?

 • FO v domácom prostredí:
 • s neschopnosťou samostatného pohybu alebo so zníženou pohybovou schopnosťou
 • s obmedzenou schopnosťou sa premiestňovať v dôsledku narušených telesných, zmyslových funkcií

RRS: individuálne cvičenie

 • prijímateľom sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

RRS: klasická masáž, individuálne cvičenie, lavaterm, magnetoterapia, elektroliečba, biolampa, ultrazvuk, posilňovacie prístroje, skupinové cvičenie (nordic walking, iné)

 • FO ambulantnou formou v Zariadení pre seniorov Jeseň, Internátna 10 a KOMUCE, Krivánska 16-26, v Agentúre sociálnych služieb, Robotnícka 12:
 • nad 62 rokov veku, s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom
 • ostatné FO

RRS: klasická masáž, individuálne cvičenie, lavaterm, magnetoterapia, elektroliečba, biolampa, ultrazvuk, posilňovacie prístroje, skupinové cvičenie (nordic walking, iné).

 

Doba poskytovania:

 • spravidla tri (3) mesiace, v prípade pretrvávajúceho nepriaznivého zdravotného stavu je možné poskytovanie RRS predĺžiť jedenkrát na ďalšie 3 mesiace
 • počas pracovných dní pondelok až piatok.

 Výška úhrady:

 Spôsob úhrady:

 • FO v domácom prostredí hradí úhradu podľa skutočného rozsahu poskytnutých služieb 1x mesačne najneskôr v posledný deň daného mesiaca, v hotovosti do pokladne určenému zamestnancovi alebo bankovým prevodom na účet mesta Banská Bystrica.
 • FO, ktorej sa RRS poskytuje ambulantnou formou a prijímatelia sociálnej služby v ZSS hradia úhradu v hotovosti po vykonaní každej služby.

Postup pri vybavovaní regeneračno-rekondičnej služby:

 

Poskytovateľ:
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:
Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Agentúra sociálnych služieb
Robotnícka 12
974 01 Banská Bystrica

Ďalšie informácie získate:

vedúca ASS:
Mgr. Slávka Kostúrová

fyzioterapeut:

Mgr. Katarína Stanová (ZPS Jeseň, ASS Robotnícka 12  – utorok)

Ľubica Letková (KOMUCE Krivánska, ASS Robotnícka 12 – štvrtok)

masér:

Diana Sluková (ZPS Jeseň)

Miroslav Muránsky (KOMUCE Krivánska)

Agendy

Galéria