Terénne sociálne služby poskytované mestom

Prepravná služba KOMUCE

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nepriaznivý zdravotný stav sa preukazuje vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie prepravnej služby ako doklad k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Banská Bystrica.

Agendy

Galéria