Terénne sociálne služby poskytované mestom

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

 • sociálna služba podľa § 41 Zákona č. 448/2008 Z. z. v znp.
 • pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť s cieľom zotrvať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí
 • poskytuje sa na území mesta Banská Bystrica

Komu sa poskytuje?

 • FO odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej II.
 • FO odkázanej na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, dohľad
 • FO, ktorá je opatrovaná FO, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie alebo osobnú asistenciu (podľa zákona č. 447/2008 Z. z.) – max. 8 hodín/mesačne

Úkony opatrovateľskej služby:     

 1. pomoc pri sebaobslužných činnostiach – hygiena, stravovanie a pitný režim, obliekanie/vyzliekanie, mobilita a motorika, dodržiavanie liečebného režimu
 2. úkony starostlivosti o domácnosť – nakupovanie, príprava a donáška jedla, umývanie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, starostlivosť o bielizeň a lôžko, vynášanie drobného odpadu a ďalšie jednoduché úkony spojené s prechádzkou domácnosti
 3. základné sociálne aktivity – sprevádzanie: na lekárske vyšetrenie, pri vybavovaní úradných záležitostí, sprievod do/zo školského zariadenia alebo zamestnania, pri záujmových činnostiach, predčítanie pre nevidiacich, pri úkonoch sebaobsluhy
 4. dohľad v určenom čase

Minimálny rozsah poskytovaných úkonov a hodín opatrovateľskej služby je určený podľa stupňa odkázanosti.

Výška úhrady:

Spôsob úhrady:

 • v hotovosti do pokladne určenému zamestnancovi alebo bankovým prevodom na účet mesta Banská Bystrica

 Postup pri vybavovaní opatrovateľskej služby:

Prílohy:

 

Poskytovateľ:
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:
Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Agentúra sociálnych služieb
Robotnícka 12
974 01 Banská Bystrica

Ďalšie informácie získate:

vedúca ASS:
Mgr. Slávka Kostúrová
tel. kontakt: +421 48 414 24 73, +421 917 505 926

referentka:
Mgr. Zuzana Šperková
tel. kontakt: +421 48 4330 732

sociálny pracovník:
Mgr. Zuzana Valentová
tel. kontakt: +421 48 414 55 64
e-mail. kontakt: ass.komuce@banskabystrica.sk

Agendy

Galéria