Terénne sociálne služby poskytované mestom

Opatrovateľská služba KOMUCE

Opatrovateľská služba (Osl) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenj II v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  Je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Občan, ktorý požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením druhu sociálnej služby  – opatrovateľská služba a  bude s ním uzatvorená  zmluva o poskytovaní opatrovateľskej  služby musí mať v meste Banská Bystrica trvalý pobyt.

Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky občanovi priamo v jeho domácnosti.

Osl nemožno poskytnúť občanovi, ktorý poberá peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný  príspevok na osobnú asistenciu, poskytuje sa odľahčovacia služba . Nemožno ju poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba alebo sa poskytuje  ústavná  zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Opatrovateľská služba zabezpečuje:

  • sebaobslužné úkony (pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní, vyzliekaní, kúpaní vrátane umytia vlasov, pomoc pri presune na lôžko, vozík či WC a späť, dovoz alebo donášku obeda, pomoc pri podávaní jedla a pitia, dohľad, …),
  • úkony starostlivosti o svoju domácnosť (umytie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní, príprave a varení stravy, pri nákupoch, praní, či žehlení..),
  • základné sociálne aktivity (sprievod na lekárske vyšetrenia, na vybavovanie úradných záležitostí, sprievod do školy,zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, pri záujmových činnostiach, …)
  • dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych  aktivít

Agendy

Galéria