Terénne sociálne služby poskytované mestom

Požičiavanie kompenzačných pomôcok

Sociálna služba je určená osobám s nepriaznivým zdravotným stavom vedúcim k odkázanosti na pomôcku na určitú prechodnú dobu.

V klientskom centre mestského úradu získate žiadosť o požičanie kompenzačnej pomôcky, ktorú s lekárskym nálezom nie starším ako pol roka a občianskym preukazom žiadateľa predložíte v Agentúre sociálnych služieb, na Robotníckej ulici č. 12 – KOMUCE v Banskej Bystrici.

Galéria