Terénne sociálne služby poskytované mestom

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Pre koho je sociálna služba určená:

  • Seniorom žijúcim osamotene
  • Osobám s rizikovým ochorením
  • Seniorom u ktorých je riziko pádu
  • Pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí toho prístroja“
  • Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Princíp fungovania:

Pokiaľ vznikne neočakávaná situácia vyžadujúca si potrebnú pomoc (zdravotnú, požiarnu, policajnú) používateľ jednoducho zatlačí tlačidlo, ktoré má neustále pri sebe (zavesené na krku, alebo na zápästí). Týmto sa odošle signál tiesňového volania na domácu základnú jednotku vybavenú citlivým mikrofónom a hlasitým reproduktorom, ktorá je pripojená v domácnosti seniora na pevnú telefónnu linku. Táto hlasovo spojí seniora v neočakávanej situácií s dispečingom stanice prvej pomoci. Používateľ pritom popíše svoju situáciu. Operátor má pritom identifikáciu volajúceho účastníka a súčasne sa mu na obrazovke počítača zobrazí okno so všetkými dôležitými informáciami o volajúcom (meno, adresa, príbuzní, držitelia kľúčov, alergie, zdravotný stav…. ) v rozsahu akom boli zaevidované do databázy. Zaškolený zdravotnícky personál vyberie najvhodnejší spôsob riešenia pomoci pri vzniknutej situácii. V prípade potreby je možné telefonicky spojiť seniora s rodinou či určenou osobou v uvedenej identifikačnej karte. Spojenie po zatlačení tlačidla v prípade tiesňového volania nastane do cca 25 sekúnd.

Služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci zabezpečí:

  • sprostredkovanie príchodu opatrovateľa, resp. rodinného príslušníka
  • sprostredkovanie príchodu rýchlej zdravotnej pomoci
  • sprostredkovanie príjazdu polície
  • sprostredkovanie hasičskej pomoci

Služba zabezpečuje nepretržité monitorovanie klienta po dobu 24 hodín denne.

Agendy