Terénne sociálne služby poskytované mestom

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

 • sociálna služba podľa § 52 zákona č. 448/2008 Z. z. v znp.
 • cieľom je zabrániť vzniku alebo zabezpečiť riešenie krízovej situácie FO v domácnosti na území mesta Banská Bystrica tak, aby mohli čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí
 • sociálna služba s použitím telekomunikačných technológií
 • poskytuje sa na území mesta Banská Bystrica prostredníctvom zmluvného partnera Santea, n. o., www.santea.sk

Komu sa poskytuje?

 • FO s nepriaznivým zdravotným stavom

Spôsob poskytovania sociálnej služby:

 • prostredníctvom monitorovacích zariadení: box a hodinky
 • sú pripojené na centralizovaný monitorovací pult

Realizácia poskytovania:

 • monitorovacie zariadenia sú inštalované do domácnosti prijímateľa sociálnej služby
 • po prijatí signálu z monitorovacieho zariadenia, operátor preverí situáciu a neodkladne ju rieši
 • podľa dohody s prijímateľom sociálnej služby informuje určenú osobu(napr. rodinného príslušníka) o vzniknutej situácii a výsledku jej riešenia

Výška úhrady:

– Santea Watch vo výške 69 €/1 FO
– SanteaBox vo výške 199 € /1 FO

 • paušálny príspevok vo výške 28 €/1 FO

 Spôsob úhrady:

 •  v hotovosti, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet poskytovateľa

Postup pri vybavovaní sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci:

Prílohy:

Poskytovateľ:
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:
Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Agentúra sociálnych služieb
Robotnícka 12
974 01 Banská Bystrica

Ďalšie informácie získate:

vedúca ASS:
Mgr. Slávka Kostúrová
tel. kontakt: +421 48 414 24 73, +421 917 505 926

sociálna pracovníčka:
Mgr. Lucia Koctúrová
tel. kontakt: +421 48 414 24 73, +421 48 945 505 625

e-mail kontakt: ass.komuce@banskabystrica.sk

Agendy

Galéria