Sociálna pomoc

KOMUCE – Komunitné multifunkčné centrum, Robotnícka ulica 12

KOMUCE – Komunitné multifunkčné centrum:

 • určené pre všetkých obyvateľov mesta na ich aktivizáciu, sebarealizáciu, rozvoj zručností, na nadväzovanie pozitívnych medziľudských vzťahov či na prevenciu sociálneho vylúčenia a sociálno-patologických javov;
 • viacúčelový bezbariérový priestor na neformálne vzdelávanie, organizovanie stretnutí, komunitných, odborných, kultúrnych, relaxačných i voľnočasových aktivít;
 • vytvorené podmienky na zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľníckych aktivít deťom, rodičom, starým rodičom, seniorom či znevýhodneným skupinám obyvateľstva;
 • ponúka priestor na spoluprácu jednotlivcov, komunít, mesta, rôznych inštitúcií a organizácií.

KOMUCE je situované v trojpodlažnom bezbariérovom objekte v centre mesta so záhradou.

1. podlažie:

 • Detské, dámske a pánske kaderníctvo – chránená dielňa zriadená pre 2 pracovníčky so zníženou pracovnou schopnosťou;
 • rokovacia miestnosť s kapacitou cca 60 ľudí s kuchynkou;
 • Agentúra sociálnych služieb – poskytovanie terénnych a ambulantných sociálnych služieb
 • sauna a rehabilitačná miestnosť zriadená na poskytovanie regeneračno-rekondičných služieb ASS

2. podlažie:

 • umelecká dielňa s pecou na vypaľovanie hlinených výrobkov, s knižnicou, s klavírom a priestrannou vonkajšou terasou;
 • Denný stacionár – ambulantná forma sociálnej služby Strediska sociálnych služieb,
 • Alternatíva – centrum nezávislého života, n.o.

3. podlažie:

 • počítačová učebňa;
 • miestnosť na komunitné aktivity;
 • kuchynka.

Priestory KOMUCE je možné si prenajať za určitých podmienok. Využiteľné sú na realizovanie prospešných služieb zameraných na komunitný rozvoj, poskytovanie sociálnej pomoci a služieb, dobrovoľnícku činnosť a organizovanie vzdelávacích aktivít.

KOMUCE koordinuje sociálnu službu denných centier zriadených mestom: DC Pohoda, DC Púpava, DC Quo vadis, DC Senior, DC Harmónia a  DC Nádej, ktorého súčasťou sú centrá Dúbrava, Na Uhlisku, Rozmarín a Marína, so sídlom v KOMUCE.

 

Poskytovateľ: 

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie: 

Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Robotnícka1714/12
974 01 Banská Bystrica

Ďalšie informácie získate:

Koordinátor komunitných aktivít:

Ing. Adriana Tupá
tel. kontakt: +421 905 834 373

Informátor:

tel. kontakt: +421 48/285 22 00
e-mail: komuce@banskabystrica.sk

Kaderníctvo:

Martina Maruškinová
tel. kontakt: +421 917 789 801

Valéria Fajferová
tel. kontakt: +421 910 931 499

Galéria

Prílohy na stiahnutie