Sociálna pomoc

Denné centrá v meste

Denné centrum

Podporná sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou, na odbornej úrovni v zmysle §56 zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá:

 • dovŕšila dôchodkový vek;
 • je ťažko zdravotne postihnutá;
 • má nepriaznivý zdravotný stav;
 • je rodičom s dieťaťom;
 • je starým rodičom s vnukom, vnučkou.

V rámci danej služby sa zabezpečuje:

 • sociálne poradenstvo;
 • záujmová činnosť.

Čo je to sociálne poradenstvo?

 • Odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity;
 • poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, podľa potreby aj sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo poskytujú sociálni pracovníci.

Čo je to záujmová činnosť?

 • Kultúrna činnosť;
 • spoločenská činnosť;
 • športová činnosť;
 • rekreačná činnosť,

so zameraním na rozvoj a udržiavanie schopností a zručností fyzickej osoby.

Záujmovú činnosť zvyčajne zabezpečujú vedúci denných centier.

Poskytovateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:

Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
KOMUCE Robotnícka 1714/12
974 01 Banská Bystrica
e-mail kontakt: denne.centrum@banskabystrica.sk

Denné centrum

 • vytvára pozitívne a inšpirujúce prostredie pre svojich členov;
 • cieľom je najmä podpora a aktivizácia všetkých jej členov podľa ich schopnosti a možností, neformálne vzdelávanie, efektívna medzigeneračná komunikácia, zapájanie do verejného života rešpektujúc ich individuálne potreby;
 • rozvíja spoluprácu s ich rodinami, inými komunitami, rôznymi organizáciami a inštitúciami podľa potreby;
 • usporadúvajú besedy, prednášky na rôzne odborné témy;
 • aktívne prispieva k prevencii sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 • poskytuje priestor na sebarealizáciu, neformálne vzdelávanie, organizovanie stretnutí, kultúrnych, relaxačných a voľnočasových aktivít;
 • má zriadený samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorí pripravujú plán aktivít pre svojich členov rozhodujúcich o zameraní činnosti konkrétneho denného centra.

Koordinátor komunitných aktivít:

Ing. Adriana Tupá
tel. kontakt: +421 48 433 07 30
e-mail: adriana.tupa@banskabystrica.sk


Denné centrá:

 

 • DC NÁDEJ – DÚBRAVA, Robotnícka 12
  vedúci denného centra: Marta Sopková
  tel. kontakt: +421 48 289 97 67
  Zameranie centra:
  činnosť v záujmových krúžkoch: počítačový, literárno – dramatický, gazdinky, ručné práce, turistický, rekondičný. Činnosť je doplnená o dobrovoľníckou činnosťou pri čistení cintorínov, okolia kultúrneho domu. Úzko spolupracujú so Základnou školou Jozefa Gregora Tajovského, s Občianskou radou, so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, s Urbárom v Podlaviciach.
  Stretávanie členov:
  Streda: 14:00 – 16:00Utorok – PC: 14:00 – 16:00
 • DC HARMÓNIA, Lazovná 24-26
  vedúci denného centra: Marcela Bohumelová
  tel. kontakt: +421 48 289 97 60
  Zameranie centra: činnosť v záujmových krúžkoch: spevácky, literárny, dobrej pohody, rekondično-turistický, počítačový, záhradkárov. Organizujú rôzne besedy a prednášky na odborné témy, potulky po Slovensku a mnohé iné činnosti.
  Stretávanie členov:
  Pondelok – Štvrtok: 12:00 – 17:00
 • DC NÁDEJ – MARÍNA, Robotnícka 12
  vedúci denného centra: p. Dzúriková
  tel. kontakt: +421 48 289 97 65
  Zameranie centra: činnosť zameriavajú najmä na rozvoj mentálnych a pohybových zručností. Často chodia do prírody, svojpomocne vyrábajú dekoratívne predmety aj z recyklovaného textilu, papiera. Zbierajú liečivé rastliny, odovzdávajú si navzájom poznatky o ich využívaní. Navštevujú historické pamiatky.
  Stretávanie členov:
  Pondelok a štvrtok: 13:00 – 15:30
 • DC NÁDEJ, Robotnícka 12
  vedúci denného centra: Emília Paigerová
  tel. kontakt: +421 48 289 97 63
  Zameranie centra: záujmy členov DC sú rôznorodé. Zaujímajú sa o turistiku, kultúru, zdravotno-relaxačné pobyty, poznávacie zájazdy, družobné stretávky s klubmi. Venujú sa aj ručným prácam. Rozvíjajú dobrovoľníctvo. Medzi ich hlavné aktivity patria pravidelné stretnutia s deťmi zo základných škôl, zo základnej umeleckej školy a s detskými súbormi.
  Stretávanie členov:
  Utorok: 12:00 – 14:30
 • DC POHODA, Internátna 10
  vedúci denného centra: p. Pliešovská
  tel. kontakt: +421 48 289 97 64
  Zameranie centra: činnosť – spevácky krúžok s vystúpeniami na rôznych podujatiach, kreatívne činnosti, pohybové aktivity – najmä joga, čítanie kníh a chvíľky poézie, počúvanie hudby, popoludnia s vtipmi.
  Stretávanie členov:
  Pondelok, streda a štvrtok: 13:00 – 16:00
 • DC PÚPAVA, Tatranská 10
  vedúci denného centra: Danka Gazdíková
  tel. kontakt: +421 48 289 97 69
  Zameranie centra: členovia besedy na rôzne odborné témy, prírodná lekáreň – liečivé bylinky, cvičenie jogy, návšteva kultúrnych podujatí a pamiatok, turistické vychádzky.
  Stretávanie členov:
  Štvrtok: 14:00 – 17:00
 • DC NÁDEJ – ROZMARÍN, Robotnícka 12
  vedúci denného centra: Anna Mikušová
  tel. kontakt: +421 48 289 97 61
  Zameranie centra: činnosť – spevácky krúžok s vystúpeniami na rôznych podujatiach,  prírodná lekáreň – liečivé bylinky.
  Stretávanie členov:
  Streda, piatok: 13:00 – 15:30
 • DC SENIOR, Kremnička 10
  vedúci denného centra: Igor Bačko
  tel. kontakt: +421 48 289 97 70
  Zameranie centra: činnosť zameraná na návštevy kultúrnych podujatí, výstav. Organizuje turistiku, výlety na slovenské hrady a zámky. Organizujú oslavy MDŽ, Deň matiek, stretnutie jubilantov, Rozprávkový les, Mikulášsky večer pre najmenších a mnohé ďalšie. ,
  Stretávanie členov:
  Štvrtok: 14:00 – 16:00
 • DC NÁDEJ – UHLISKO, Robotnícka 12
  Vedúci denného centra: Ing. Alica Mitterová
  tel. kontakt: +421 48 289 97 62
  Zameranie centra: v činnosti sa zameriavajú na zlepšovanie sociálnej starostlivosti pre svojich členov a spestrenie ich života rôznymi zaujímavými prednáškami a výletmi. Na besedy pozývajú rôznych odborníkov. Členovia pracujú v niekoľkých záujmových krúžkoch, netradičným je čipkársky krúžok.
  Stretávanie členov:
  Pondelok, štvrtok: 13:30 – 16:00


Ako sa stať členom denného centra?
Vybrať si denné centrum, ktorého chcete byť členom. Vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v Agende Denné centrá – Občan a odovzdať ju vedúcemu denného centra.

Denné centrá vydávajú Občasník Denných centier mesta Banská Bystrica.

OKO – Občasník denných centier

Denné centrá majú zriadený samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorí pripravujú plán aktivít pre svojich členov rozhodujúcich o zameraní činnosti konkrétneho denného centra.

Plány činnosti denných centier

Agendy

Galéria