Nakladanie s odpadmi

Biologicky rozložiteľný odpad a kompostovanie

Biologicky rozložiteľné odpady – BRO – (z údržby zelene – lístie, tráva, konáre, rastlinný odpad z domácnosti – šupky z ovocia a zeleniny, a pod.) obyvatelia rodinných domov ukladajú do pridelených 240 litorvých červených nádob na biologicky rozložiteľný odpad, ktorých vývoz je zabezpečený podľa aktuálneho harmonogramu alebo do kompostovacích zásobníkov – kompostérov, obyvatelia bytových domov do 660 litrových červených kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad (umiestnených pri ostatných kontajneroch na separovaný zber odpadu) alebo do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov počas jarného čistenia mesta (akcia “Za krajšie mesto”) a jesenného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad.

BRO je taktiež celoročne možné odovzdať v Zberni triedeného odpadu Dechetteries v Radvani.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhradkárskych osád je nutné prioritne zhodnocovať (kompostovať) na vlastnom pozemku. Ostatné odpady možné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných k záhradkárskym osadám 2x ročne v termínoch podľa požiadaviek predsedu, resp. zástupcu záhradkárskej osady.

Miesta a termíny pristavenia veľkoobjemových kontajnerov na zber biologicky rozložiteľných odpadov  zo záhrad sú uvedené v nasledujúcom harmonograme:

Harmonogram pristavenia VOK počas jesenného zberu BRO – október 2019

 

Prílohy na stiahnutie