Nakladanie s odpadmi

Biologicky rozložiteľný odpad a kompostovanie

Biologicky rozložiteľné odpady – BRO – (z údržby zelene – lístie, tráva, konáre, rastlinný odpad z domácnosti – šupky z ovocia a zeleniny, a pod.) obyvatelia rodinných domov ukladajú do pridelených 240 litorvých červených nádob na biologicky rozložiteľný odpad, ktorých vývoz je zabezpečený podľa aktuálneho harmonogramu alebo do kompostovacích zásobníkov – kompostérov, obyvatelia bytových domov do 660 litrových červených kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad (umiestnených pri ostatných konatajneroch na separovaný zber odpadu) alebo do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov počas jarného čistenia mesta (akcia “Za krajšie mesto”).

BRO je taktiež celoročne možné odovzdať v Zberni triedeného odpadu Dechetteries v Radvani.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhradkárskych osád je nutné prioritne zhodnocovať (kompostovať) na vlastnom pozemku. Ostatné odpady možné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných k záhradkárskym osadám 2x ročne v termínoch podľa požiadaviek predsedu, resp. zástupcu záhradkárskej osady.