Nakladanie s odpadmi

Biologicky rozložiteľný odpad a kompostovanie

Keďže biologicky rozložiteľné odpady – BRO tvoria najväčší hmotnostný podiel z komunálnych odpadov, zabezpečenie ich triedeného zberu  a kompostovania sú veľmi dôležité. A to hlavne z environmentálneho dôvodu zníženia množstva ukladaných odpadov na skládke, čím sa zároveň znižuje tvorba významného skleníkového plynu – metánu.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady – BRKO – z domácností, t.j. kuchynský odpad a odpad zo záhrad obyvatelia rodinných domov ukladajú do pridelených 240 litrových nádob hnedej farby, ktorých vývoz je zabezpečený podľa aktuálneho harmonogramu alebo do kompostovacích zásobníkov – kompostérov.

Obyvatelia bytových domov umiestňujú BRKO z domácností – kuchynský odpad do 660 litrových kontajnerov hnedej farby.

PATRIA SEM: kuchynský odpad ako napr. zvyšky jedál a potravín z domácností, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky pečiva a obilnín, zvyšky rastlín a kvetov, BRKO zo záhrad ako sú kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezu krovín a stromov (dĺžka max. 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.;

NEPATRIA SEM: uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.

Kompostovanie je jedným  z dôležitých environmentálne priaznivých spôsobov predchádzania vzniku odpadov, vďaka ktorému si môžeme pripraviť kvalitný kompost – organické hnojivo pre svoju záhradu alebo kvety v črepníku. Kompostovať môžeme všetky biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, záhrade, na poli alebo pri chove poľnohospodárskych zvierat. Ideálna je zmes najrozličnejších materiálov, ktorú musíme vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť, atď.) a dobre premiešať. Podrobné informácie ku kompostovaniu nájdete v nasledovnom letáku: Kompostovanie – leták MŽP SR alebo na www.kompost.sk

BRKO zo záhrad a zelene je taktiež možné 2-krát umiestniť do rozmiestnených veľkokapacitných kontajnerov počas jarného kampaňového zberu BRKO a čistenia mesta (akcia “Za krajšie mesto”) a jesenného zberu BRKO zo záhrad.

BRO je taktiež celoročne možné odovzdať v  Zbernom dvore v Radvani.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhradkárskych osád je nutné prioritne zhodnocovať (kompostovať) na vlastnom pozemku. Ostatné odpady možné uložiť do veľkokapacitných kontajnerov pristavovaných k záhradkárskym osadám 2x ročne v termínoch podľa požiadaviek predsedu, resp. zástupcu záhradkárskej osady.

Galéria

Prílohy na stiahnutie