Zberný dvor

Zberný dvor je s účinnosťou od 9.2.2021 znovu otvorený avšak s nutnosťou dodržiavať prevádzkové preventívne pokyny pre návštevníkov. Vzhľadom na legislatívnu úpravu z dôvodu ochrany života a zdravia v období od 8. 2. 2021 do 19. 3. 2021 platí zákaz vstupu osobám do vnútorných a vonkajších priestorov v nasledovnom rozsahu  výnimiek: Zákaz vstupu osôb a výnimky – 8.2. – 19.3.2021

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu (napr. potvrdenie o negatívnom výsledku testu, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, v požadovanom rozsahu platnosti a pod., potvrdenie o zaočkovaní a iné), ktorý preukazuje túto skutočnosť.

Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Pri návšteve je povinnosťou použiť rukavice a ochranné rúško! Dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 2 metre, k okienku pristupujte po jednom a použite dezinfekciu rúk. 

Otváracie hodiny zberného dvora sú nasledovné:

pondelok – piatok           od 8,30 hod. do 17,30 hod.

sobota                                  od 8,30 hod do 17,00 hod.

Podmienky návštevy zberného dvora v aktuálnej situácii sú uvedené v prehľadnom piktograme v prílohe.

Pokyny k návšteve zberného dvora – COVID-19

Zberný dvor – Zberňa triedeného odpadu Dechetteries v Radvani bola zriadená s cieľom rozšíriť služby v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta a sprístupniť obyvateľom mesta možnosť legálne sa zbaviť vytvorených odpadov (predpoklad priameho zníženia tvorby „čiernych skládok“). Podporu tejto myšlienke dáva aj skutočnosť, že odpady sú v zberni odoberané od poplatníka Mesta Banská Bystrica bezodplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Telefonický kontakt je +421 48 418 6188.

Prevádzku zberne podrobne upravuje nižšie uvedený prevádzkový poriadok.

Do zberného dvora je možné bezodplatne v rámci poplatku za komunálny odpad odovzdať   papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky- tzv. tetrapaky, objemný odpad, drevo, biologicky rozložiteľné odpady a jedlé oleje a tuky.

Za množstevný poplatok  0,02 €/1 kg odpadu je možné v zberni odovzdať drobný stavebný odpad.

Galéria

Prílohy na stiahnutie