Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený v bežných otváracích hodinách,  avšak s nutnosťou dodržiavať prevádzkové preventívne pokyny pre návštevníkov.

Otváracie hodiny zberného dvora sú nasledovné:

pondelok – piatok           od 8,30 hod. do 17,30 hod.

sobota                                  od 8,30 hod do 17,00 hod.

Zberný dvor – Zberňa triedeného odpadu Dechetteries v Radvani – Dechetteries bola zriadená v roku 1996 s cieľom rozšíriť služby v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta a sprístupniť obyvateľom mesta možnosť legálne sa zbaviť vytvorených odpadov (predpoklad priameho zníženia tvorby „čiernych skládok“). Podporu tejto myšlienke dáva aj skutočnosť, že odpady sú v zberni odoberané od poplatníka Mesta Banská Bystrica bezodplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Telefonický kontakt je +421 48 418 6188, voľba č. 3.

Prevádzku zberne podrobne upravuje nižšie uvedený prevádzkový poriadok.

Do zberného dvora je možné bezodplatne v rámci poplatku za komunálny odpad odovzdať   papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky- tzv. tetrapaky, objemný odpad, drevo, biologicky rozložiteľné odpady a jedlé oleje a tuky. V zbernom dvore v rámci EKO-skladu je taktiež možné odovzdať  syntetické a jedlé oleje a tuky, elektroodpady, batérie a akumulátory a farby, lepidlá a živice.

Za množstevný poplatok  0,03 €/1 kg odpadu je možné v zberni odovzdať drobný stavebný odpad.

Galéria

Prílohy na stiahnutie