Zberný dvor

Zberný dvor – Zberňa triedeného odpadu Dechetteries v Radvani bola zriadená s cieľom rozšíriť služby v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta a sprístupniť obyvateľom mesta možnosť legálne sa zbaviť vytvorených odpadov (predpoklad priameho zníženia tvorby „čiernych skládok“). Podporu tejto myšlienke dáva aj skutočnosť, že odpady sú v zberni odoberané od poplatníka Mesta Banská Bystrica bezodplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Zberný dvor má jednosmennú prevádzku s pracovnou dobou v pondelok až piatok od 8.30 hod. do 17.30 hod. a počas soboty od 8.30 hod. do 17.00 hod. Telefonický kontakt je +421 48 418 6188.

Prevádzku zberne podrobne upravuje nižšie uvedený prevádzkový poriadok.

Do zberného dvora je možné bezodplatne v rámci poplatku za komunálny odpad odovzdať   papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky- tzv. tetrapaky, objemný odpad, drevo, biologicky rozložiteľné odpady a jedlé oleje a tuky.

Za množstevný poplatok  0,02 €/1 kg odpadu je možné v zberni odovzdať drobný stavebný odpad.

Galéria

Prílohy na stiahnutie