Zberný dvor

Zberný dvor  je otvorený  opätovne otvorený v bežných otváracích hodinách s nutnosťou dodržiavať prevádzkové preventívne pokyny pre návštevníkov prijaté v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

Pri návšteve je povinnosťou použiť rukavice a ochranné rúško! Dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 2 metre, k okienku pristupujte po jednom a použite dezinfekciu rúk. 

Otváracie hodiny zberného dvora sú nasledovné:

pondelok – piatok           od 8,30 hod. do 17,30 hod.

sobota                                  od 8,30 hod do 17,00 hod.

Podmienky návštevy zberného dvora v aktuálnej situácii sú uvedené v prehľadnom piktograme v prílohe.

https://cdn.banskabystrica.sk/2020/03/Pokyny_Marius-Pedersen_Zbern%C3%BD-dvor-Bansk%C3%A1-Bystrica.pdf

Zberný dvor – Zberňa triedeného odpadu Dechetteries v Radvani bola zriadená s cieľom rozšíriť služby v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta a sprístupniť obyvateľom mesta možnosť legálne sa zbaviť vytvorených odpadov (predpoklad priameho zníženia tvorby „čiernych skládok“). Podporu tejto myšlienke dáva aj skutočnosť, že odpady sú v zberni odoberané od poplatníka Mesta Banská Bystrica bezodplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Telefonický kontakt je +421 48 418 6188.

Prevádzku zberne podrobne upravuje nižšie uvedený prevádzkový poriadok.

Do zberného dvora je možné bezodplatne v rámci poplatku za komunálny odpad odovzdať   papier, plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky- tzv. tetrapaky, objemný odpad, drevo, biologicky rozložiteľné odpady a jedlé oleje a tuky.

Za množstevný poplatok  0,02 €/1 kg odpadu je možné v zberni odovzdať drobný stavebný odpad.

Galéria

Prílohy na stiahnutie