Akcia Za krajšie mesto 2022

Po dvojročnom obmedzenom režime prebehla tradičná akcia zameraná na skrášľovanie a upratovanie nášho okolia Za krajšie mesto 2022 v plnom rozsahu a to ešte pred veľkonočnými sviatkami. Zároveň pri príležitosti Dňa Zeme prebehlo na konci mesiaca apríl viacero dobrovoľníckych  aktivít  zameraných na čistenie prírody.

Akcia „Za krajšie mesto“ bola rozdelená na tieto štyri etapy:

  1. ETAPA             18.3.-20.3.2022          – Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrcch
  2. ETAPA             25.3.-27.3.2022          – Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka
  3. ETAPA             1.4.-3.4.2022              – Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar
  4. ETAPA             8.4.-10.4.2022            – Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš,  Kremnička,  Rakytovce, Šalková, Senica 

Okolie svojich domovov skrášľovali malí i veľkí obyvatelia, no ruku k dielu priložili i deti a študenti škôl, dobrovoľníci či rôzne organizácie a firmy. Vďaka aktívnej účasti obyvateľov a dobrovoľníkov počas celej akcie bolo vyvezených viac ako 310 veľkokapacitných kontajnerov odpadov o hmotnosti 245 ton. Pri čistení mesta pomáhala mestská príspevková organizácia ZAaRES. Netreba však opomenúť nezanedbateľný vplyv na čistotu mesta, ktorým je aktivita verejnoprospešných pracovníkov, ktorí každodenne z verejných priestranstiev odstraňujú desiatky vriec komunálnych odpadov.

Do akcie sa už tradične zapojili aj učitelia a žiaci z viacerých banskobystrických škôl ako ZŠ Ďumbierska, ZŠ Radvanská, ZŠ Spojová, ZŠ Pieninská, ZŠ Moskovská, ZŠ Golianova, ZŠ a MŠ Bakossova, ZŠ Tr. SNP, ZŠ a MŠ Š.Moyzessa, ZŠ Sitnianska, ZŠ Narnia, MŠ Prof. Sáru a MŠ Buková.  Študenti SPŠ J.Murgaša čistili Urpín, okolie mestského parku, Barczyovského kaštieľa, Belvedera a Tajovky. Študenti Gymnázia A.Sládkoviča a Evanjelického gymnázia sa podieľali s aktívnymi obyvateľmi Radvane a Evanjelického zboru na vyčistení evanjelického cintorína v Radvani a Radvanského kopca. Zároveň Radvančania s komunitou Radvanskej záhrady, s členmi o.z. Malá líška a personálom Auly SZU dočistili areál a okolie Radvanského kaštieľa a Malachovského potoka. Študentky a študenti Strednej zdravotníckej školy sa zamerali na okolie Laskomerskej doliny. Aktívni Skubínčania a Podlavičania dočistili okolie niekoľkých studničiek v Skubíne a okolia cesty pod Podlavickými výmoľmi a Fončorďania s Radvančanmi vyčistili okolie potoka Udurná a utečenci z Ukrajiny doriadili okolie Rudlovského potoka a medokýša. Kostiviarčania opätovne pomohli  s dočisťovaním okolia škvárového ihriska. Zamestnanci Mesta Banská Bystrica so zberovou spol. M.Pedersen a spolupracujúcich organizácií, Okresného úradu, DUKLA,  EYOF, SIŽP, BBSK, SVP odstránili vyše 6 ton odpadu z okolia športovísk na Štiavničkách, potoka Tajovka a medokýšu. Zamestnanci Riaditeľstva ŠOP SR odstránili až 66 vriec odpadu  a rôzne objemné odpady zo vzácnych brehových porastov Hrona medzi Uhliskom a Šalkovou.

Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným obyvateľom mesta, školám, organizáciám, združeniam a dobrovoľníkom, a aj všetkým tým o ktorých aktivite nemáme vedomosť, za pomoc, vynaloženú námahu a čas, ktorý venovali zlepšeniu kvality životného prostredia v našom meste.

Galéria

Prílohy na stiahnutie