Akcia Za krajšie mesto 2024

S jarným obdobím prichádza celomestská  akcia Za krajšie mesto, v rámci ktorej si môžu obyvatelia vyčistiť a skrášliť okolie svojich domovov. Účelom akcie je teda najmä vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov zhrabovaním a zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad rodinných domov. Taktiež je v prípade záujmu možné pomôcť pri odstránení znečistenia/skládok vo voľnej prírode, najmä tých ktoré sú technicky nedostupné zberovej technike.  Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, dobrovoľníkov.

Akcia „Za krajšie mesto“ je rozdelená na štyri etapy. Všetky sa budú realizovať po veľkonočných sviatkoch, medzi termínmi prezidentských volieb.

   1. ETAPA: 12.4.-14.4.2024 – Sásová, Rudlová
   2. ETAPA: 19.4.-21.4.2024 – Centrum, Uhlisko, Karlovo, Belveder, Graniar, Majer
   3. ETAPA: 26.4.-28.4.2024 – Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš,  Kremnička, Rakytovce, Kostiviarska,
                                                  Jakub, N.Svet, Uľanka, Šalková, Senica
   4. ETAPA: 3.5.-5.5.2024 – Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch

V uvedených termínoch MsÚ zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít mesta. Konkrétne pristavenie kontajnerov je uverejnené na internetovej stránke mesta a takisto bude uverejnené na informačných plagátoch umiestnených v presklených informačných tabuliach inštalovaných na území  mesta.

Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici – tel. č. 048/433 0454, el. adresa: separovanyzber@banskabystrica.sk. V prípade potreby vývozu/premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad a pod. počas akcie (okrem nedele!) kontaktujte pracovníka MsÚ na mob. č. 0905 940 847.

                Upozornenie: V prípade krátkodobej predpovede výrazne nepriaznivých podmienok  počasia (silný dážď,  silný vietor, snehová pokrývka a pod.)  bude stanovený náhradný termín, o čom Vás budeme informovať na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk a na sociálnych sieťach. Zároveň nebude uskutočnený výlep plagátov. Termíny etáp si môžete potvrdiť na tel. č. 048/433 0454, resp. na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk

Žiadame obyvateľov mesta, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a pod. Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe Mesta Banská Bystrica má iba Mestom poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby – ZAaRES.

V prípade záujmu o technickú a odbornú poradenskú činnosť, bude možné kontaktovať organizáciu ZAaRES. Podrobnosti budú uverejnené na informačných plagátoch.

 

                                                                                                  Oddelenie odpadového hospodárstva a ÚVP

MsÚ Banská Bystrica

Galéria

Prílohy na stiahnutie