Akcia Za krajšie mesto

Akciu Za krajšie mesto 2019 sme tento rok v Banskej Bystrici odštartovali ešte pred veľkonočnými sviatkami. Okolie svojich domovov skrášľovali malí i veľkí obyvatelia, no ruku k dielu priložili i deti z materských a základných škôl, dobrovoľníci či rôzne organizácie a firmy. Počas štyroch etáp bolo vyvezených viac ako 350 veľkokapacitných kontajnerov.

Vďaka priaznivému počasiu sme celomestské jarné upratovanie odštartovali 22. marca a posledná etapa sa skončila 6. apríla. Počas celej akcie bolo vyvezených 355 ton odpadu, čo je mierne nad priemerom ostatných rokov.

„Som rád, že každoročne sa do akcie zapája mnoho ľudí a naše mesto tak po zime opäť ožije. Tento rok sme akciu odštartovali na Tulskej, kde sme na želanie obyvateľov Fončordy riadili horičku, v ktorej sa denne hrávajú deti. Sami priložili ruku k dielu a pomôcť nám prišli aj zamestnanci ZAaRESu, dobrovoľníci z komunitného centra či žiaci a pedagógovia zo ZŠ Moskovská. Počasie nám vyšlo a nechýbala ani dobrá nálada. Ďakujem každému, kto si počas štyroch etáp našiel čas a priložil ruku k dielu,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Do akcie sa už tradične zapojili aj učitelia a žiaci z viacerých banskobystrických škôl ako ZŠ Sitnianska, ZŠ Moskovská, ZŠ Ďumbierska, ZŠ Spojová, ZŠ a MŠ Bakossova, ZŠ Tr. SNP, ZŠ a MŠ Š. Moysesa,  ZŠ Narnia, Konzervatórium J. L. Bellu či SPŠ J.Murgaša. Spolu s rodičmi žiakov dočistili priľahlé ihriská, parky, verejné plochy a areály škôl. Zamestnanci jednej z bánk zas prispeli k čistote v okolí Barcziovského kaštieľa pri Malachovskom potoku a pri bývalom dopravnom ihrisku na Sídlisku. Pri čistení verejných priestranstiev v rámci akcie pomohlo i Občianske združenie Antira, ktoré k upratovaniu zmobilizovalo obyvateľov ulíc  Cementárenska a Na Hrbe. Už po tretí krát spoločnosť Detox, s.r.o. v rámci svojej kampane DETOX KOMUNITE oslovilo Mesto o spoluprácu a zorganizovala čistenie v okolí potoka Údurná a obnovila prístrešok a posedenie studničky na Oremburskej ul.. Do akcie sa zapojili zamestnanci Okresného úradu a v početnom zastúpení i študenti Gymnázia Mikuláša Kováča, s ktorými sa spoločne  podarilo dokopy vyzbierať až 2,5 tony odpadov.

Pri čistení mesta po celý čas pomáhala organizácia ZAaRES, ktorá počas jednotlivých etáp zapožičiavala obyvateľom náradie a zabezpečovala odstraňovanie lístia, starej trávy a rôznych odpadov. Tento rok to bolo až 80 ton. Za čistotu v rôznych lokalitách mesta ďakujeme aj  verejnoprospešným pracovníkom, ktorí denne z verejných priestranstiev odstraňujú desiatky vriec komunálneho odpadu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným obyvateľom mesta, školám, organizáciám, združeniam a dobrovoľníkom za pomoc, vynaloženú námahu a čas, ktorý venovali zlepšeniu kvality životného prostredia v Banskej Bystrici.

 

 

 Oznámenie o Akcii Za krajšie mesto 2019

Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov zhrabovaním a zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad.

Akciu organizačne zabezpečuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici – tel. č. 048/433 0454.Pri realizácii akcie sa počíta s aktívnym zapojením obyvateľov mesta, škôl základného  a stredného stupňa, mimovládnych neziskových organizácií a občianskych iniciatív. K čisteniu verejných priestranstiev ako Mestský park, Jelšový hájik, park pod Pamätníkom SNP, Urpín, atď. budú prizvané tiež environmentálne zamerané miestne dobrovoľné organizácie a ich dočistenie zabezpečí správca verejnej zelene ZAaRES Banská Bystrica a pracovnící prijatí na aktivačné práce.

 

Akcia “Za krajšie mesto 2019” je rozdelená na tieto štyri etapy:

    I. ETAPA             22. 3. – 23. 3. 2019    Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Nový svet, Jakub, Uľanka

  II. ETAPA             29. 3. – 30. 3. 2019    Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch

III. ETAPA             5. 4. – 6. 4. 2019         Centrum, Fortnička, Uhlisko, Majer, Graniar, Belveder

 IV.ETAPA             12. 4. – 13. 4. 2019      Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šalková, Senica

 

V uvedených termínoch MsÚ zabezpečí pristavenie veľkoobjemových kontajnerov do jednotlivých lokalít mesta. Konkrétne pristavenie kontajnerov je uverejnené na internetovej stránke mesta a takisto bude uverejnené na informačných plagátoch.

V prípade potreby vývozu, premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, poskytnutia vriec na odpad a pod. počas akcie (okrem nedele!) kontaktujte pracovníka MsÚ na mob. č. 0905 940 847.

Upozornenie: V prípade výrazne nepriaznivých podmienok  (dážď, podmočený terén, silný vietor, sneženie, a pod.)  bude stanovený náhradný termín, o čom Vás budeme informovať na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk. Termíny etáp si môžte potvrdiť na tel. č. 048/433 0454 alebo 0905 940 875,resp. na e-mailovej adrese separovanyzber@banskabystrica.sk

Žiadame obyvateľov mesta, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy a komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a pod. Právo hospodárenia s vegetáciou rastúcou na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe Mesta Banská Bystrica má iba Mestom poverená odborná organizácia Záhradnícke a rekreačné služby – ZAaRES.

Neodborný zásah do zelene môže spôsobiť pre vlastníka ekonomickú, ale aj ekologickú újmu, a je v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a s platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene! Nepovolený výrub stromov a ich poškodzovanie je priestupkom, za ktorý môže byť uložená finančná sankcia!  

V prípade záujmu o zapožičanie pracovného náradia, môžete kontaktovať strediská ZAaRES príslušné pre jednotlivé etapy akcie.

I.etapa Stredisko Východ, Pod Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643

II.etapa Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642

III.etapa Stredisko Centrum, Horná 24/A,- tel. č. 0903 566 641

IV. etapa Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642

Prílohy na stiahnutie