Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozprávkové jasličky

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

JASLIČKÁR – Občasník Rozprávkových jasličiek

Sociálna služba na podporu rodiny s deťmi poskytovaná ambulantnou formou na odbornej úrovni v zmysle § 32b zákona č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba počas dňa:

– dieťaťu do troch rokov veku, ak

sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce.

V zariadení sa poskytujú:

 1. a) bežné úkony starostlivosti o dieťa
  b) stravovanie
  c) výchova
  d) osobné vybavenie.

Možnosť opatrovania dieťaťa v zariadení:

– v prípade  nepredvídateľnej životnej situácie a  potreby zákonných zástupcov v  priestoroch  zariadenia sú vytvorené 3  tzv. flexibilné miesta, v rámci ktorých je možné poskytnúť starostlivosť dieťaťu do troch rokov.

– ide najmä o nasledovné životné situácie:

 • návšteva lekára zákonným zástupcom
 • vybavovanie úradných záležitostí
 • rodič využívajúci flexibilné formy zamestnávania (home office, zdieľané miesto, pracovná cesta v trvaní viac dní a pod.)
 • iné dôvody, ktoré individuálne posúdi vedúca zariadenia

– v prípade poskytnutia opatrovania dieťaťa v zariadení v rámci tzv. flexibilných miest, je  zákonný zástupca povinný  požiadať o túto službu minimálne  1  deň pred  požadovaným  termínom  poskytnutia  služby

– služba môže byť poskytnutá len v prípade, že sú voľné flexibilné miesta v zariadení.

Prevádzková doba zariadenia: pracovný deň od 6.00 h – 17.00 h

poznámka – počas mesiacov júl a august môže byť zariadenie 2 týždne uzavreté

Kapacita zariadenia je 73 miest.

Výška úhrady za sociálnu službu v zariadení je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Banská Bystrica č. 9/2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica. VZN č.9/2023

Poskytovateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:

Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
Rozprávkové jasličky
Tr. SNP 1763/15
974 01 Banská Bystrica

e-mail kontakt: jasle.snp@banskabystrica.sk

Vedúca zariadenia:

Mgr. Michaela Halabuková,
tel. kontakt: +421 48 414 19 40
+421 945 505 601

Viac informácií nájdete na stránke: www.mestskejaslebb.sk

Galéria

Prílohy na stiahnutie