Zmiešaný a nadrozmerný odpad

Zmiešaný – zmesový komunálny odpad – je netriedený komunálny odpad, ktorý obyvatelia bytových domov ukladajú do 1100 litrových kontajnerov, umiestnených v blízkosti bytových domov. Obyvatelia rodinných domov ukladajú zmesový komunálny odpad do 110 litrových kovových nádob, alebo do 120 resp. 240 litrových plastových nádob, umiestnených na ich nehnuteľnostiach. V centrálnej mestskej zóne, kde nie je možné zabezpečiť vývoz prostredníctvom nádob sa zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom 50 litrových vriec. Zber drobného odpadu od obyvateľov a návštevníkov mesta na frekventovaných verejných priestranstvách ako je centrálna mestská zóna, zastávky hromadnej dopravy, parky, ihriská, rekreačné časti a pod. sa vykonáva aj prostredníctvom malých smetných košíkov.

O pridelenie nádoby alebo zmenu cyklu zberu zmesového odpadu môže požiadať obyvateľ rodinného domu alebo správca bytového domu príslušný odborný referát MsÚ oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev buď telefonicky na : 048/433 0454 alebo e-mailom na: separovanyzber@banskabystrica.sk

Nové telefónne číslo dispečingu zberovej spoločnosti a nové vydajné miesto vriec na zber odpadov

Zberová spoločnosť za účelom informovania obyvateľov a právnických a podnikateľských subjektov mesta zriadila telefonickú linku 048/418 6188, na ktorej sa môžete informovať o zbere zmesového komunálneho odpadu, triedenom zbere odpadov, zbere objemného odpadu, zbernom dvore a podobne. Taktiež informujeme o novom vydajnom mieste vriec na zber zmesového komunálneho odpadu, ktoré sa vydávajú na prevádzke spol. Marius Pedersen na Mičinskej ceste 35 (areál bývalých technických služieb mesta nad rybníkom Pod Rybou v m.č. Uhlisko – časť tzv. Srnková) v pracovných dňoch v čase od 6.00  do 14.30 hod.

Objemný, resp. nadrozmerný odpad ako je nepotrebný nábytok, ako napr. stoličky, stoly, skrine, postele, gauče, ďalej koberce a pod., ktoré nie je z dôvodu veľkých rozmerov možné uložiť do klasických zberných nádob na komunálny odpad môžu obyvatelia mesta uložiť raz za mesiac v predvečer stanoveného termínu vývozu (pozri priložený aktuálny harmonogram) ku klasickým zberným nádobám na zmesový komunálny odpad.

Nadrozmerným odpadom NIE JE stavebný odpad (stavebná suť, panely, tehly, dlažba), pneumatiky, elektrospotrebiče, batérie a drobný komunálny odpad, ktoré ku kontajnerom NEUKLADAJTE!!! Stavebný odpad, elektrospotrebiče a batérie je okrem iného možné odovzdať v zbernom dvore. Opotrebované pneumatiky je potrebné odovzdať predajcovi alebo distribútorovi pneumatík, bližšie informácie nájdete tu na tomto odkaze.

Žiadame občanov mesta, aby z dôvodu zabezpečenia čistoty mesta  a efektivity systému zberu komunálnych odpadov dodržiavali termíny zberu príslušné pre ich ulicu. V prípade vzniku potreby zbavenia sa nadrozmerného odpadu mimo termín zberu využite celoročnú možnosť jeho bezodplatného odovzdania v Zberni triedených odpadov v Radvani na Zvolenskej ceste.

Prílohy na stiahnutie