Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

Mesto Banská Bystrica oznamuje, že od 1.1.2017 všetky podnety občanov ohľadom ošetrenia a výrubu drevín na mestskom pozemku bude spracovávať správca mestskej zelene. Vaše podnety zasielajte na adresu:

ZAaRES – záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45
974 04 Banská Bystrica
www.zaaresbb.sk

 

Príklady dobrej praxe
Spolupráca mesta Banská Bystrica a Slovenskej agentúry životného prostredia

Agendy