Sociálna pomoc

Fit senior Banská Bystrica

Hlavný cieľ programu FIT SENIOR

Fit senior v Banskej BystriciJe vytvorenie dlhodobého programu v rámci preventívnej starostlivosti o seniorov mesta Banská Bystrica a to formou intervenčného programu zameraného na zvýšenie pohybovej aktivity staršej populácie mesta v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Partneri projektu na základe svojich možností v súčinnosti a spolupráci vytvárajú  možnosti na aktívne starnutie za cieľom podpory fyzického a psychického zdravia pre aktívnych seniorov v Banskej Bystrici.

 

Podmienky účasti na projekte pre seniorov:

 • Seniori z Banskej Bystrice
 • Absolvovanie:
  • vstupných vyšetrení
  • výstupných vyšetrení
  • pravidelná účasť na cvičeniach

 

Informácie o projekte:

Informácie na stránke RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

 

Partneri projektu sú:

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Biomedicínske centrum SAV

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

Mesto Banská Bystrica

 

Podporovatelia projektu:

Slovenská asociácia kondičných trénerov

Nadácia Orange

 

Benefity projektu:

 • Vytvorenie organizovaných možností v rámci športových a pohybových aktivít pod dohľadom odborníkov
 • Rozvoj komunity (podpora dobrých susedských vzťahov, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk atď.)
 • Cielená podpora zdravia a osvetové aktivity v rámci výživy a prevencie civilizačných ochorení
 • Zlepšenie zdravotného stavu zapojených seniorov
 • Zvýšenie povedomia o význame a prospešnosti pravidelnej fyzickej aktivity vo vyššom veku
 • Vytváranie možností praxe pre študentov SZU a KTVŠ FF UMB
 • Prepojenosť generácií
 • Výstupy zo základného a aplikovaného výskumu pre odberateľov (klient, samospráva)

 

Úlohy jednotlivých partnerov projektu v rámci spolupráce:

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici – diagnostika vstupné a výstupné merania

Biomedicínske centrum SAV – diagnostika vstupné a výstupné merania

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – diagnostika vstupné a výstupné merania – realizácia organizovaných pohybových a športových cvičení

–  Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB – diagnostika vstupné a výstupné merania – realizácia organizovaných pohybových a športových cvičení

Mesto Banská Bystrica – medializácia projektu, komunikácia a koordinácia seniorov, hľadanie zdrojov na rozvoj projektu

Galéria