Sociálna pomoc

Evidencia žiadateľov o poskytovanie a zabezpečenie sociálnej služby

Mesto Banská Bystrica v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby fyzickej osobe, na ktorá je odkázaná podľa jej potrieb a výberu poskytovateľa sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Poskytovaním sociálnej služby sa rozumie poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe poskytovateľom – Mesto Banská Bystrica, ktorý má sociálnu službu zaregistrovanú v registri poskytovateľov sociálnej služby.

Zabezpečenie sociálnej služby znamená, že Mesto Banská Bystrica na základe doručenej žiadosti od fyzickej osoby o zabezpečenie sociálnej služby s uvedením konkrétneho neverejného/verejného poskytovateľa sociálnej služby, tohto požiada o jej poskytnutie preukázateľným spôsobom.

Mesto Banská Bystrica vedie evidenciu žiadateľov o poskytovanie alebo zabezpečenie nasledovných sociálnych služieb:

  • Zariadenie pre seniorov
  • Zariadenie opatrovateľskej služby
  • Denný stacionár
  • Opatrovateľská služba
  • Zariadenie podporovaného bývania (evidencia žiadostí len v prípade žiadosti o poskytnutie sociálnej služby).

Evidencia žiadateľov je vedená:

V prípade potreby ďalších informácií kontaktuje sociálnu pracovníčku klientského centra Mestského úradu – odboru sociálnych vecí, oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti – na tel. čísle 048 / 4330 777 alebo e-mailom: socialnapomoc@banskabystrica.sk