Nakladanie s odpadmi

Zber vytriedeného odpadu „od dverí“ domácnosti rodinných domov

V uplynulom roku bol do každej domácnosti rodinných domov na území mesta zabezpečený rozvoz 120 litrových žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov a modrých 240 l nádob na papier. V súlade s platnou legislatívou samospráva v roku 2023 zaviedla zber vytriedeného odpadu priamo „od dverí“ týchto domácností, a to podľa harmonogramu. Vývoz odpadu zabezpečuje zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Na území mesta sa začalo od 1. augusta 2023 s vývozom triedeného zberu komunálneho odpadu pre obyvateľov v individuálnej bytovej výstavbe (IBV). Ide o združený zber plastov, tetrapakov a kovov, ako aj o vývoz papiera.

Túto zmenu sme obyvateľom už viackrát avizovali rôznymi oznámeniami. Zmena vychádza z povinnosti zavedenia nulovej donáškovej vzdialenosti v individuálnej bytovej výstavbe pre vybrané komodity, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpade. S distribúciou sme začali už 15. mája tohto roka. K dnešnému dňu sme rozniesli nádoby a vrecia do 4 000 domácností v IBV na území Banskej Bystrice,“ hovorí Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen, a. s.

V minulom roku 2023 boli postupne sťahované 1 100 litrové kontajnery na plasty, tetrapaky, kovy a papier zo stojísk v individuálnej bytovej výstavbe. Systém zberu skla zostal zachovaný. Naďalej je realizovaný prostredníctvom zelených kontajnerov v tvare zvonu. Frekvencia vývozu pre plasty, tetrapaky a kovy je jedenkrát za štyri týždne. Realizovaný je prostredníctvom žltých vriec. Papier je vyvážaný jedenkrát za osem týždňov a jeho zber sa uskutočňuje prostredníctvom 240 litrových modrých nádob.

Vrecia a nádoby je potrebné v deň vývozu vyložiť do 6:00 h. pred svoju nehnuteľnosť na verejne prístupné miesto. V prípade väčšieho množstva kartónových obalov je možné využiť aj Zberný dvor v Radvani,“ povedal Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Vývoz triedených zložiek je zabezpečovaný podľa aktuálneho harmonogramu v šiestich zberových oblastiach, do ktorých boli jednotlivé mestské časti zahrnuté. Uvedené sú v ňom len najhlavnejšie banskobystrické ulice. Komunálny odpad je vyvážaný i zo všetkých priľahlých ulíc, tak ako aj pri vývoze biologicky rozložiteľného odpadu.

V prípade otázok kontaktujte:

Marius Pedersen, a. s.
Prevádzka Banská Bystrica
Tel.: 048/418 61 88
E-mail: infobb@mariuspedersen.sk

Mesto Banská Bystrica
Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Tel.: 048/433 04 54
E-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk

Prílohy na stiahnutie