Nakladanie s odpadmi

Štatistika odpadov, program odpadového hospodárstva, VZN a iné dokumenty

Množstvo všetkých vzniknutých komunálnych odpadov v meste za rok 2023 nájdete v rozsahu štátneho štatistického zisťovania  TU!

Program odpadového hospodárstva – POH

Na základe štátnej environmentálnej politiky Slovenskej republiky sú od roku 1993 z úrovne štátu, pre potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja odpadového hospodárstva, vypracúvané Programy odpadového hospodárstva Slovenskej republiky , ktoré sú základným koncepčným dokumentom rozvoja odpadového hospodárstva v SR a východiskovým dokumentom pre vypracovanie programov odpadového hospodárstva krajov. Na regionálnej úrovni Banskobystrického kraja v súčasnosti platí Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 – 2020, ktorý je východiskovým  dokumentom pre vypracovanie POH mesta.

Vypracovaný Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na r. 2016-2020 bol po kladnom posúdení príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a to Okresným úradom v Banskej Bystrici schválený MsZ  dňa 25. júna 2019. Záväzná časť POH obsahuje predpokladaný vznik odpadov a podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania. Hlavným cieľom je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu  z domácností  najmenej na 50 percent hmotnosti a dosiahnuť mieru triedeného zberu komunálnych odpadov v roku 2019 na 50 percent  a v roku 2020 na 60 percent.  V smernej časti programu informuje o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov komunálnych odpadov.

Program odpadového hospodárstva mesta Banská Bystrica na roky 2016-2020

 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 14/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica, ďalej len „VZN“ upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. VZN v súlade s § 81 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vymedzuje práva a povinnosti mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný  komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedené zložky komunálnych odpadov a to najmä elektroodpady, odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov, batérie a akumulátory, lieky, jedlé oleje a tuky, objemný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok. Nariadenie upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora a spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

VZN č. 14-2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území mesta Banská Bystrica