Nelegálne skládky odpadov a autovraky

Nelegálnu skládku odpadov, t.j. odpad umiestnený na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch môže oznámiť akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. Zároveň vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Mestu je možné oznámiť  „nelegálnu skládku odpadov“ na Linke čistoty mesta Banská Bystrica, na ktorú môžete nahlasovať aj iné podnety z oblasti odpadov v životného prostredia. Telefón: 048/433 0323 E-mail: linkacistoty@banskabystrica.sk

Príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva pre územný obvod mesta Banská Bystrica je Okresný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica. Klientske centrum Okresného úradu sídli na Štefánikovom nábreží č. 7, telefónne kontakty odboru starostlivosti o životné prostredie:  0961 605 722,  0961 605 723

Tzv. AUTOVRAKY

Držiteľ vozidla je v zmysle § 67 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch povinný:

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Ak držiteľ vozidla nesplní vyššie uvedenú povinnosť postupuje sa v zmysle ďalších ustanovení § 67 zák. č. 79/2019 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestu je možné vozidlá, ktoré by mohli byť posudzované podľa zákona o odpadoch, oznámiť  na Linke čistoty mesta Banská Bystrica alebo v Klientskom centre. Telefón: 048/433 0323 E-mail: linkacistoty@banskabystrica.sk, alebo kontaktujte oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ na 048/433 0443.

Zároveň upozorňujeme, že ustanovenia zákona odpadoch nespadajú napr. na dlhšie odstavené vozidlá, ktoré majú napr. podhustené pneumatiky, zaprášenú karosériu a pod., ale svojim technickým stavom a umiestnením nepoškodzujú alebo neohrozujú životné prostredie alebo nenarušujú  estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

V roku 2018 bolo odstránených 7 vozidiel a v roku 2019 doposiaľ 6 kusov vozidiel.

Galéria