Nebezpečné odpady, elektroodpady a batérie

Nebezpečný odpad, teda odpad s obsahom škodlivín tvorí cca 1% komunálnych odpadov, ktorý v prípade uloženia na skládku odpadov tvorí potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie životného prostredia. Odpady s obsahom škodlivín, elektrické spotrebiče, batérie – autobatérie; batérie-suché články; farby a lieky po záručnej  dobe; fotografický papier; vývojky; vody znečistené olejom, chemikáliami; ustaľovače; motorový olej; prevodovkový olej; olejové filtre; olejové látky; odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické spotrebiče, stavebné odpady s obsahom škodlivín (eternit) – je možné:

  • odovzdať celoročne v prevádzke spol. DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici (smer na Iliaš/ Mercury Market, prvá odbočka vpravo do priemyselného areálu) a to v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod.,                                  telefonický kontakt:  048/471 25 11
  • alebo dvakrát ročne počas mobilného zberu nebezpečných látok realizovaných uvedenou spoločnosťou. Harmogramy zberu nebezpečných odpadov sú uvedené nižšie. Túto jar prebieha mobilný zber nebezpečných odpadov v dňoch 18. a 25. mája, a na jeseň v dňoch 12. a 19. októbra, t.j. v soboty, kedy môžete odovzdať odpad pracovníkom firmy DETOX s.r.o., ktorí ho profesionálne zneškodnia.                                                 Jarný zber nebezpečného odpadu – HARMONOGRAM-ZASTÁVKY – 18. a 25. máj 2019                                          Jesenný zber nebezpečného odpadu – HARMONOGRAM-ZASTÁVKY – 12. a 19. októbra 2019

UPOZORNENIE: Mimo uvedených zastávok v harmonograme nie je vzhľadom na časový plán možné zastaviť.

 

ZBER DROBNÉHO ELEKTROODPADU a BATÉRIÍ

Banská Bystrica je druhým krajským mestom, kde sú umiestnené špeciálne červeno-biele kontajnery určené na triedenie a zber, predovšetkým malých elektrospotrebičov, akými sú napríklad fény, mixéry, mobilné telefóny, ale i batérie a akumulátory. 20 špecializovaných kontajnerov je umiestnených rovnomerne na celom území mesta podľa priloženého Zoznamu, tak aby boli každému dostupné bez obmedzenia otváracími hodinami.

Zoznam umiestnenia kontajnerov na elektroodpad v meste Banská Bystrica

Sieť červeno – bielych kontajnerov buduje a prevádzkuje organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá následne zabezpečí recykláciu a zhodnotenie vyzbieraného elektroodpadu a použitých batérií.

Ako fungujú červeno-biele kontajnery môžete vidieť na tomto videu: https://youtu.be/ZVJ-_Eq-ghE

Elektroodpad, ktorý sa do kontajnerov nezmestí a elektroodpad, ktorý do kontajnerov nepatrí ako žiarovky, monitory, televízory a pod. máte možnosť bezodplatne odovzdať  počas otváracích hodín v Zbernom dvore nebezpečných odpadov v mieste prevádzky spoločnosti DETOX s.r.o. na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici, alebo prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení priamo v predajni elektrospotrebičov spôsobom kus za kus rovnakého druhu.