Nakladanie s odpadmi

Ako nakladať s komunálnym odpadom v meste, brožúra

PODROBNÝ POPIS NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Kam s komunálnym odpadom v B.Bystrici v r. 2024- harmonogramy zberu – BROŽÚRA

Množstvo všetkých vzniknutých komunálnych odpadov v meste za rok 2023 nájdete v rozsahu štátneho štatistického zisťovania Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce 2023

Zmesový komunálny odpad – je netriedený komunálny odpad, ktorý obyvatelia bytových domov ukladajú do 1100 litrových kontajnerov, umiestnených v blízkosti bytových domov. Obyvatelia rodinných domov ukladajú zmesový komunálny odpad do 110 litrových kovových nádob, alebo do 120 litrových resp. 240 litrových plastových nádob, umiestnených na ich nehnuteľnostiach. V centrálnej mestskej zóne, kde nie je možné zabezpečiť vývoz prostredníctvom nádob sa zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom 50 litrových vriec.

Drobné stavebné odpady, teda stavebné odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou – obyvateľom alebo pre fyzickú osobu je občan povinný odovzdať v Zberni triedeného odpadu Dechetteries v Radvani alebo ho odvzdať do iného zariadenia na zber stavebných odpadov. Za odovzdanie DSO v Zberni triedeného odpadu Dechetteries v Radvani sa hradí poplatok za drobný stavebný odpad!

Stavebné odpady vzniknuté pri stavebných prácach, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie Stavebného úradu v Banskej Bystrici, je občan povinný odovzdať ho do zariadenia na zber stavebných odpadov ako sú Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica-Šalková, Lom Rakytovce, Lom Kostiviarska alebo iné.

Stavebné odpady je zakázané ukladať do alebo vedľa klasických nádob (kontajnerov) na komunálny odpad !

Objemné (nadrozmerné) odpady z domácností (nábytok, koberce a pod.) je možné raz za mesiac v presne stanovený termín uložiť k používanej zbernej nádobe na netriedený komunálny odpad  (pozri priloženú informáciu) . Objemné odpady, s výnimkou elektrických spotrebičov, je možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Vytriedené druhotné suroviny PAPIER, PLASTY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY – tzv. TETRAPAKY, SKLO, KOVY a BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD je nutné uložiť do farebne a typovo rozlíšených kontajnerov rozmiestnených na území mesta. Vývoz kontajnerov na papier, plasty a biologicky rozložiteľný odpad sa realizuje v cykle 1-2 x za týždeň, vývoz kontajnerov na sklo a kovy v cykle 1x za dva až tri týždne.

Odpady z papiera, plastov, skla, kovov  a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky je okrem zavedeného systému triedeného zberu KO na území mesta možné odovzdať aj v zbernom dvore.

 

Odpady z PAPIERA sa zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s modrým poklopom označených modrým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne a mobilného zberu oprávnenou osobu, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad  tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací   papier a pod.

 

Odpady z PLASTOV sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob so žltým poklopom označených žltým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad  tak, aby sa  zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá       a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše      od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové  nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové  okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené  plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Odpady z VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE LEPENKY tzv. TETRAPAKY sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1 100 litrových nádob s oranžovým poklopom označených oranžovým štítkom, s intervalom zberu minimálne 1 x mesačne alebo prostredníctvom 1 100 l nádob určených na triedený zber pre PLASTY so žltým poklopom označených žltým a oranžovým štítkom. Farebné štítky obsahujú informáciu o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená. Interval zberu je 2 x za týždeň. Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky musia byť stlačené a bez zvyškov nápojov.

Patria sem: nápojové obaly tzv. tetrapaky z mlieka, ovocných štiav a pod.

 

Odpady zo SKLA sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1400 litrových nádob, tzv. „zvonov“ zelenej farby označených zeleným štítkom s intervalom  zberu min. 1 x mesačne.

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

Odpady z KOVOV sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s hnedým poklopom označených červeným štítkom s intervalom zberu min. 1 x mesačne. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad,  kovový šrot, oceľ, farebné kovy,  hliníkové viečko,  hliníkový obal, kovové viečko,  kovová rúrka,  konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové

obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje a pod. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

 

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady – BRKO – z domácností, t.j. kuchynský odpad a odpad zo záhrad obyvatelia rodinných domov ukladajú do pridelených 240 litrových nádob hnedej farby, ktorých vývoz je zabezpečený podľa aktuálneho harmonogramu alebo do kompostovacích zásobníkov – kompostérov.

Obyvatelia bytových domov umiestňujú BRKO z domácností – kuchynský odpad do 660 litrových kontajnerov hnedej farby.

PATRIA SEM: kuchynský odpad ako napr. zvyšky jedál a potravín z domácností, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky pečiva a obilnín, zvyšky rastlín a kvetov, BRKO zo záhrad ako sú kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezu krovín a stromov (dĺžka max. 1 m), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a pod.;

NEPATRIA SEM: uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.

Kompostovanie je jedným  z dôležitých environmentálne priaznivých spôsobov predchádzania vzniku odpadov, vďaka ktorému si môžeme pripraviť kvalitný kompost – organické hnojivo pre svoju záhradu alebo kvety v črepníku. Kompostovať môžeme všetky biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, záhrade, na poli alebo pri chove poľnohospodárskych zvierat. Ideálna je zmes najrozličnejších materiálov, ktorú musíme vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť, atď.) a dobre premiešať. Podrobné informácie ku kompostovaniu nájdete v nasledovnom letáku: Kompostovanie – leták MŽP SR alebo na www.kompost.sk

BRO je taktiež celoročne možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhradkárskych osád je nutné prioritne zhodnocovať (kompostovať) na vlastnom pozemku. Ostatné odpady možné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných k záhradkárskym osadám 1x ročne v termínoch podľa požiadaviek predsedu, resp. zástupcu záhradkárskej osady.

 

Elektrické spotrebiče je možné odovzdať aj v zbernom dvore firmy Detox na Zvolenskej ceste  139 (pozri nižšie) alebo pri kúpe nového elektrického spotrebiča odovzdať priamo v predajni.

Elektrické spotrebiče a odpady s obsahom škodlivín – autobatérie; batérie-suché články; farby a lieky po záručnej  dobe; fotografický papier; vývojky; vody znečistené olejom, chemikáliami; ustaľovače; motorový olej; prevodovkový olej; olejové filtre; olejové látky; odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické spotrebiče, stavebné odpady s obsahom škodlivín (eternit) – je možné odovzdať počas roka v prevádzke firmy Detox na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici alebo dvakrát ročne počas mobilného zberu nebezpečných látok realizovaných uvedenou firmou.

 

Šatstvo a textílie – použité šatstvo a textílie sa zbierajú prostredníctvom špeciálnych kontajnerov označených nápisom rozmiestnených na celom území mesta. Vhodné na zber sú čisté a suché šatstvo, topánky, doplnkový tečcxtil (čiapky, šále a pod., resp. iné druhy textílií.

 

Pneumatiky je občan mesta povinný, po tom ako sa stali odpadovými, bezodplatne odovzdať distribútorovi pneumatík – predajcovi na predajnom mieste, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Mesto Banská Bystrica zber odpadových pneumatík nevykonáva!

Uvedené služby sú pre obyvateľov mesta Banská Bystrica zabezpečované v rámci poplatku za komunálny odpad.

Zodpovedným prístupom pri dodržiavaní uvedených podmienok nakladania s odpadom prispejete k zlepšeniu kvality svojho životného prostredia.

Prílohy na stiahnutie