Ako nakladať s komunálnym odpadom v meste

PODROBNÝ POPIS NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI

NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Kam s komunálnym odpadom v B.Bystrici v r. 2021- harmonogramy zberu – BROŽÚRA

Nakladanie s odpadmi v aktuálnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19

V aktuálnej situácii šírenia koronavírusu COVID-19 poprosíme občanov o zodpovedný prístup aj pri nakladaní s komunálnym odpadom a zachovania pár dôležitých odporúčaní, v rámci ktorých sa znižuje riziko šírenia koronavírusu nielen medzi obyvateľmi, ale aj pracovníkmi zvozovej spoločnosti, od ktorých zdravotného stavu závisí pravidelný a bezproblémový každodenný zber komunálneho odpadu:

1. neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej manipulácii s odpadom, minimalizujte množstvo objemného odpadu, nechajte ho dočasne doma

2. snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci

3. odpad pred vyhodením poriadne stlačte a zmenšite tak jeho objem, najmä plastové fľaše, plechovky a kartónové krabice

4. jarné upratovanie-vyhadzovanie nepotrebných vecí odložte na neskôr

5. použité rukavice, rúška a hygienický papier nehádžte do nádob na triedený zber odpadov! Informácie o tom ako naložiť s týmto rizikovým odpadom a s odpadom pokiaľ ste v karanténe/izolácii nájdete v informačnom plagáte.

„Aktualizované a podrobné informácie MŽP SR nájdete na stránke www.minzp.sk.

V rámci opatrení pred šírením ochorenia boli od 16.3. do 20.3.2020 umyté a vydezinfikované 660 l nádoby na zber biologicky rozložiteľných odpadov. Dňa 26.3.2020 sa začalo s dezinfekciou 1100 l nádob na zmesový komunálny odpad. Do 30.3.2020 bola vykonané umytie a dezinfekcia nádob v mestských častiach Radvaň, Rakytovce, Kremnička, Iliaš, Zvolenská cesta a čiastočne Fončorda. Postupne sa umyjú a vydezinfikujú nádoby v celom meste.“

Zmesový komunálny odpad – je netriedený komunálny odpad, ktorý obyvatelia bytových domov ukladajú do 1100 litrových kontajnerov, umiestnených v blízkosti bytových domov. Obyvatelia rodinných domov ukladajú zmesový komunálny odpad do 110 litrových kovových nádob, alebo do 120 litrových resp. 240 litrových plastových nádob, umiestnených na ich nehnuteľnostiach. V centrálnej mestskej zóne, kde nie je možné zabezpečiť vývoz prostredníctvom nádob sa zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom 50 litrových vriec.

Drobné stavebné odpady, teda stavebné odpady z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou – obyvateľom alebo pre fyzickú osobu je občan povinný odovzdať v Zberni triedeného odpadu Dechetteries v Radvani alebo ho odvzdať do iného zariadenia na zber stavebných odpadov. Za odovzdanie DSO v Zberni triedeného odpadu Dechetteries v Radvani sa hradí poplatok za drobný stavebný odpad!

Stavebné odpady vzniknuté pri stavebných prácach, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie Stavebného úradu v Banskej Bystrici, je občan povinný odovzdať ho do zariadenia na zber stavebných odpadov ako sú Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica-Šalková, Lom Rakytovce, Lom Kostiviarska alebo iné.

Stavebné odpady je zakázané ukladať do alebo vedľa klasických nádob (kontajnerov) na komunálny odpad !

Objemné (nadrozmerné) odpady z domácností (nábytok, koberce a pod.) je možné raz za mesiac v presne stanovený termín uložiť k používanej zbernej nádobe na netriedený komunálny odpad  (pozri priloženú informáciu) . Objemné odpady, s výnimkou elektrických spotrebičov, je možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Vytriedené druhotné suroviny PAPIER, PLASTY a VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY – tzv. TETRAPAKY, SKLO, KOVY a BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD je nutné uložiť do farebne a typovo rozlíšených kontajnerov rozmiestnených na území mesta. Vývoz kontajnerov na papier, plasty a biologicky rozložiteľný odpad sa realizuje v cykle 1-2 x za týždeň, vývoz kontajnerov na sklo a kovy v cykle 1x za dva až tri týždne.

Odpady z papiera, plastov, skla, kovov  a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky je okrem zavedeného systému triedeného zberu KO na území mesta možné odovzdať aj v zbernom dvore.

 

Odpady z PAPIERA sa zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s modrým poklopom označených modrým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne a mobilného zberu oprávnenou osobu, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad  tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací   papier a pod.

 

Odpady z PLASTOV sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob so žltým poklopom označených žltým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad  tak, aby sa  zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá       a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše      od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové  nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové  okná a nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené  plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Odpady z VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE LEPENKY tzv. TETRAPAKY sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1 100 litrových nádob s oranžovým poklopom označených oranžovým štítkom, s intervalom zberu minimálne 1 x mesačne alebo prostredníctvom 1 100 l nádob určených na triedený zber pre PLASTY so žltým poklopom označených žltým a oranžovým štítkom. Farebné štítky obsahujú informáciu o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená. Interval zberu je 2 x za týždeň. Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky musia byť stlačené a bez zvyškov nápojov.

Patria sem: nápojové obaly tzv. tetrapaky z mlieka, ovocných štiav a pod.

 

Odpady zo SKLA sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1400 litrových nádob, tzv. „zvonov“ zelenej farby označených zeleným štítkom s intervalom  zberu min. 1 x mesačne.

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

Odpady z KOVOV sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s hnedým poklopom označených červeným štítkom s intervalom zberu min. 1 x mesačne. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad,  kovový šrot, oceľ, farebné kovy,  hliníkové viečko,  hliníkový obal, kovové viečko,  kovová rúrka,  konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové

obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje a pod. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

 

Biologicky rozložiteľné odpady – BRO – (z údržby zelene – lístie, tráva, konáre, rastlinný odpad z domácnosti – šupky z ovocia a zeleniny) obyvatelia rodinných domov ukladajú do pridelených 240 litorvých červených nádob na biologicky rozložiteľný odpad, obyvatelia bytových domov do 660 litrových červených kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad (umiestnených pri ostatných konatajneroch na separovaný zber odpadu) alebo do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov počas jarného čistenia mesta (akcia “Za krajšie mesto”).

BRO je taktiež celoročne možné odovzdať aj v Zberni triedeného odpadu v Radvani.

Biologicky rozložiteľné odpady zo záhradkárskych osád je nutné prioritne zhodnocovať (kompostovať) na vlastnom pozemku. Ostatné odpady možné uložiť do veľkoobjemových kontajnerov pristavovaných k záhradkárskym osadám 1x ročne v termínoch podľa požiadaviek predsedu, resp. zástupcu záhradkárskej osady.

 

Elektrické spotrebiče je možné odovzdať aj v zbernom dvore firmy Detox na Zvolenskej ceste  139 (pozri nižšie) alebo pri kúpe nového elektrického spotrebiča odovzdať priamo v predajni.

Elektrické spotrebiče a odpady s obsahom škodlivín – autobatérie; batérie-suché články; farby a lieky po záručnej  dobe; fotografický papier; vývojky; vody znečistené olejom, chemikáliami; ustaľovače; motorový olej; prevodovkový olej; olejové filtre; olejové látky; odpadové chemikálie; obaly, nádoby a textílie znečistené olejom, inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, výbojky, ortuťové teplomery, zvyšky pesticídov a látok na boj proti škodcom, žiarivky, elektrické spotrebiče, stavebné odpady s obsahom škodlivín (eternit) – je možné odovzdať počas roka v prevádzke firmy Detox na Zvolenskej ceste 139 v Banskej Bystrici alebo dvakrát ročne počas mobilného zberu nebezpečných látok realizovaných uvedenou firmou.

 

Šatstvo a textílie – použité šatstvo a textílie sa zbierajú prostredníctvom špeciálnych kontajnerov označených nápisom rozmiestnených na celom území mesta. Vhodné na zber sú čisté a suché šatstvo, topánky, doplnkový tečcxtil (čiapky, šále a pod., resp. iné druhy textílií.

 

Pneumatiky je občan mesta povinný, po tom ako sa stali odpadovými, bezodplatne odovzdať distribútorovi pneumatík – predajcovi na predajnom mieste, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Mesto Banská Bystrica zber odpadových pneumatík nevykonáva!

Uvedené služby sú pre obyvateľov mesta Banská Bystrica zabezpečované v rámci poplatku za komunálny odpad.

Zodpovedným prístupom pri dodržiavaní uvedených podmienok nakladania s odpadom prispejete k zlepšeniu kvality svojho životného prostredia.

Prílohy na stiahnutie