Kultúra

Petermanova veža

 

Mesto Banská Bystrica ku dňa 1.2.2023 vyhlasuje v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016 (ďalej “SP SKA”) s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa §847, §848 a §849 zákona č. 40/1964Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov

ideovú súťaž návrhov:

„Banská Bystrica – Petermanova veža“

Účastníkom v súťaži môže byť každý, kto má záujem zúčastniť sa tejto súťaže. Účastník musí byť osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti sochárstva, umenia, dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry. V prípade, ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán. O tejto skutočnosti vydá čestné vyhlásenie v rámci prílohy „D“.

 

V Petermanovej veži a jej okolí je potrebné navrhnúť a vyriešiť:

  • sprístupnenie Petermanovej veže v 3. nadzemnom podlaží v nadväznosti na zložité dispozično-prevádzkové vzťahy barbakanu. Obnova bývalého mýtneho domčeka z konca 16. storočia je prípustná, formu je potrebné zvoliť v súlade s možnosťami územia, jeho využitie navrhnúť.
  • prevádzku a vytvorenie expozície hradného areálu a najstaršej histórie mesta spojenej vyhliadkou z Petermanovej veže. Pri tom je potrebné prihliadať na skutočnosť, že v objekte by malo byť v maximálnej možnej miere eliminované kríženie prevádzok a ideálna prevádzka vo veži by bola jednosmerná, resp. aspoň z väčšej časti jednosmerná.
  • riešenie blízkeho okolia veže (strážny domček, prezentácia hradobného systému na západnej strane). Vyjadriť názor na výtvarné dielo umiestnené v blízkosti veže. Jeho premiestnenie je možné rámcovo navrhnúť aj mimo záujmové územie – ako vyjadrenie názoru, pričom toto nie je primárne predmetom riešenia

Pri návrhu je nutné rešpektovať všetky pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky. Návštevníci a obyvatelia mesta majú mať možnosť vďaka rôznym tematickým prezentáciám a prostredníctvom moderných technológií spoznať históriu mesta a mestského hradu na 5 poschodiach. Hlavná požiadavka na vnútorné priestory je navrhnutie súdobého interiéru v súlade so zachovaním pôvodných historických priestorov, povrchov a súčasne vertikálne prepojenia jednotlivých podlaží veže.

Lehota na predkladanie návrhov do súťaže je 14. apríl 2023 do 17.00 hod.

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

1. Súťažné podmienky:

A-Sutaz_podmienky
B-Sutazne_zadanie
C-Identifikacia_ucastnika
D-Cestne_Vyhlasenie

2. Súťažné pomôcky:

E-pomocky.zip (527 MB)

3. Vyhodnotenie súťaže:

F-Komentáre poroty
G-Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty

GALÉRIA všetkých 6 súťažných návrhov zoradených za sebou v abecednom poradí:

Súťažné návrhy budú vystavené v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP 1 od 2. do 12. mája 2023. Verejnosť si ich môže prezrieť počas pracovných dní, v čase medzi 8:00 až 17:00 h.

Galéria