Podháj

Výstupy finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

PODHÁJ_Lokalitný program

PODHÁJ_Mapa

Výmera: 6,1 ha

Priestory sídliskovej štruktúry vonkajšieho urbanizovaného územia mesta tvoria predovšetkým bodové a doskové bytové domy, parkovacie plochy (samostatné menšie parkoviská, parkovanie pozdĺž obslužných a prístupových ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory, chodníky, vzrastlá a krovitá zeleň. Chodníky sú aj v „parkovom“ prevedení, mnohé pešie trasy sú „vychodené“ cez trávniky. Územie dopĺňajú objekty vybavenosti na severnom okraji. Terén je pomerne rovinatý, v západnej časti je v sklone na východ.

Vstupy do bytových domov obyvatelia upravujú. Jadrom spoločného priestoru „vnútrobloku“ je spevnená hracia plocha, väčšina priestoru je nečlenená a zatrávnená. V severnej časti sa pri vstupe do zeleného koridoru nachádza drevená socha. V lokalite sa nachádza niekoľko plôch s novovysadenými rastlinami – tráv a kvetín, krovitej a aj stromovej zelene. Špecifikom lokality je pomerne samostatné ucelené prostredie s redukovanými pešími väzbami na okolie (rodinné domy, športová plocha mestského významu, dopravná tepna). Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete, ochranné pásmo Letiska Sliač.

 

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, na ktorých pracujeme

Pozrite si, ako bude vyzerať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ako aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici.