Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár

Stredisko sociálnych služieb (SSS) spája v sebe dva druhy zariadení: Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) a Denný stacionár.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu týždennou pobytovou formou na určitý čas ZOSplnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu týždennou pobytovou formou počas pracovných dní – od pondelka od 06:00 hod do piatku do 18:00 hod.

V ZOS sa poskytujú základné služby:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba v pracovné dni od 7,00 do 17,00 hod.

V Dennom stacionári sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • stravovanie

V Dennom stacionári sa zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť.

Sociálne služby pre občanov poskytuje Stredisko sociálnych služieb prostredníctvom dvoch prevádzok – prvá prevádzka sa nachádza Na Uhlisku 1, druhá prevádzka je na Ul. 9.mája 74 v Banskej Bystrici.

Prevádzka Na Uhlisku 1 je umiestnená v rodinnom dome s peknou záhradou s kapacitou 4 klientov v Dennom stacionári a 6 klientov v ZOS – týždennom pobyte.

V prevádzke na Ulici 9. mája 74 v bezbariérových priestoroch s veľkou terasou a záhradou sa poskytuje starostlivosť 5 klientom v Dennom stacionári a 14 klientom v ZOS – týždennom pobyte. Obidve prevádzky sú v tichom prostredí v blízkosti centra mesta.

Materiálno–technické vybavenie prevádzok tvoria kreslá a polohovateľné kreslá, stôl, stoličky, televízor, rádio, WC a spoločná kúpelňa. Izby klientov sú vybavené posteľami, šatníkovými skriňami a nočnými stolíkmi.

V prevádzke na Ul. 9. mája je ako chránené pracovisko zriadená terapeuticko-relaxačná miestnosť podľa holandskej koncepcie Snoezelen, ktorej cieľom je zámerné pôsobenie na ľudské zmysly (stimulácia) a privádzanie mysle a tela do stavu upokojenia a sústredenosti. Pobyt v miestnosti klientom pomáha udržiavať pamäťové a rozumové schopností a zručnosti prostredníctvom rôznych aktivít.

Zariadenie SSS je určené hlavne občanom s poruchami psychiky od počiatočných ľahších foriem až po ťažký stupeň postihnutia – od pocitu osamelosti v prípade straty životného partnera, zmenami osobnosti občana, ktoré sa prejavujú poruchami pamäti, stratou schopnosti sebaobsluhy, stratou orientácie v čase a priestore, nepokojom, skleslosťou, depresiou, agresiou, stratou slovnej zásoby, prekladaním vecí, bezcieľnym chodením, útekmi. Takto postihnutí občania potrebujú celodennú pomoc, ktorú im v našich zariadeniach poskytnú kvalifikované opatrovateľky. Rodinní príslušníci sa potom môžu počas dňa, resp. týždňa venovať v plnom rozsahu svojim pracovným povinnostiam.

Výhodou pobytu občanov v tomto type zariadenia je, že nestratia kontakt so svojou rodinou a ich príbuzní môžu bez strachu o ich zdravotný stav a bezpečnosť v kľude pracovať. Z tohoto pohľadu je najvhodnejší Denný stacionár, v prípade potreby môžu príbuzní využiť prepravnú službu Agentúry sociálnych služieb.

Počas pobytu v zariadení je pre klientov pripravený každodenný program na podporu a udržiavanie ich existujúcich schopností – tréningy pamäte, vedomostné hry, tematické rozhovory, činnosti na podporu motoriky, skupinové cvičenia a pod.

Klienti v ZOS môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa cenníka služieb Mesta Banská Bystrica:

 • rehabilitácia
 • prepravná služba
 • požičiavanie kompenzačných pomôcok.

V apríli 2015 bola otvorená tretia prevádzka SSS na Robotníckej ulici 12 na prvom poschodí. Priestory sú

bezbariérové, do priestorov SSS sa klienti dostanú výťahom. K dispozícii sú 4 miesta pre týždenný pobyt.

Klienti sú ubytovaní v dvoch dvojlôžkových izbách. Z jednej izby sa vychádza na priestrannú terasu.

Prílohy na stiahnutie