Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Denné centrá v meste

Skvelá správa pre všetkých seniorov

Milí priatelia,
ak sa v čase sychravých predvianočných a vianočných dní zdržujete doma, máme pre Vás výbornú ponuku – pomôžeme Vám skamarátiť sa so všetkými technológiami (mobilný telefón, počítač, ak treba aj televízor…), po telefóne vyriešime, všetko čo Vás trápi a ešte Vás aj naučíme ďalšie zaujímavé možnosti, ktoré sa dajú využívať, kým musíme sedieť doma J.
Vždy veselý a trpezlivý Martin Michalica je tu pre Vás: 0915 795 240.
Pozvanka DIKY MOC za pomoc 2021

Denné centrum

Podporná sociálna služba poskytovaná ambulantnou formou, na odbornej úrovni v zmysle §56 zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá:

 • dovŕšila dôchodkový vek
 • je ťažko zdravotne postihnutá
 • má nepriaznivý zdravotný stav
 • je rodičom s dieťaťom
 • je starým rodičom s vnukom, vnučkou

V rámci danej služby sa zabezpečuje:

 • sociálne poradenstvo
 • záujmová činnosť

Čo je to sociálne poradenstvo?

 • odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
 • posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, komunity
 • poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, podľa potreby aj sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci

Sociálne poradenstvo poskytujú sociálni pracovníci

Čo je to záujmová činnosť?

 • kultúrna činnosť
 • spoločenská činnosť
 • športová činnosť
 • rekreačná činnosť

so zameraním na rozvoj a udržiavanie schopností a zručností fyzickej osoby.

Záujmovú činnosť zvyčajne zabezpečujú vedúci denných centier.

Poskytovateľ: Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie: Mestský úrad – Odbor sociálnych vecí
KOMUCE Robotnícka 1714/12
974 01 Banská Bystrica
kontakt: denne.centrum@banskabystrica.sk

Denné centrum

 • vytvára pozitívne a inšpirujúce prostredie pre svojich členov
 • cieľom je najmä podpora a aktivizácia všetkých jej členov podľa ich schopnosti a možností, neformálne vzdelávanie, efektívna medzigeneračná komunikácia, zapájanie do verejného života rešpektujúc ich individuálne potreby
 • rozvíja spoluprácu s ich rodinami, inými komunitami, rôznymi organizáciami a inštitúciami podľa potreby
 • usporadúvajú besedy, prednášky na rôzne odborné témy
 • aktívne prispieva k prevencii sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • poskytuje priestor na sebarealizáciu, neformálne vzdelávanie, organizovanie stretnutí, kultúrnych, relaxačných a voľnočasových aktivít
 • má zriadený samosprávny orgán skladajúci sa zo zvolených členov centra, ktorí pripravujú plán aktivít pre svojich členov rozhodujúcich o zameraní činnosti konkrétneho denného centra.

Koordinátor denných centier: Ing. Adriana Tupá, 048/4330730

Denné centrá:

 

 • DÚBRAVA, Gaštanová 12
  vedúci denného centra: Lýdia Ivaničová
  kontakt: 048/2899 767
  Zameranie centra: činnosť v záujmových krúžkoch: počítačový, literárno – dramatický, gazdinky, ručné práce, turistický, rekondičný. Činnosť je doplnená o dobrovoľníckou činnosťou pri čistení cintorínov, okolia kultúrneho domu. Úzko spolupracujú so Základnou školou Jozefa Gregora Tajovského, s Občianskou radou, so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, s Urbárom v Podlaviciach.
  Stretávanie členov:
  Streda: 14:00 – 16:00
  Utorok – PC: 14:00 – 16:00

 

 • HARMÓNIA, Lazovná 24-26
  vedúci denného centra: Marcela Bohumelová
  kontakt: 048/2899 760
  Zameranie centra: činnosť v záujmových krúžkoch: spevácky, literárny, dobrej pohody, rekondično-turistický, počítačový, záhradkárov. Organizujú rôzne besedy a prednášky na odborné témy, potulky po Slovensku a mnohé iné činnosti.
  Stretávanie členov:
  Pondelok – Štvrtok: 12:00 – 17:00

 

 • LIPA, pri MS, Dolná 52
  vedúci denného centra: –
  kontakt: 048/2899 768
  Zameranie centra: členovia venujú najmä výchovno-vzdelávacej činnosti a prednáškam na rôzne odborné témy. Rozvíjajú medzi svojimi členmi literárno – dramatické zručnosti. Úzko spolupracujú s Maticou slovenskou. Venujú sa osobnostiam slovenského kultúrneho a spoločenského života.
  Stretávanie členov:
  Pondelok: 14:00 – 17:00

 

 • MARÍNA, Robotnícka 12
  vedúci denného centra: Mária Rábeková
  kontakt: 048/2899 765
  Zameranie centra: činnosť zameriavajú najmä na rozvoj mentálnych a pohybových zručností. Často chodia do prírody, svojpomocne vyrábajú dekoratívne predmety aj z recyklovaného textilu, papiera. Zbierajú liečivé rastliny, odovzdávajú si navzájom poznatky o ich využívaní. Navštevujú historické pamiatky.
  Stretávanie členov:
  Pondelok a štvrtok: 13:00 – 15:30

 

 • NÁDEJ, Robotnícka 12
  vedúci denného centra: Emília Paigerová
  kontakt: 048/2899 763
  Zameranie centra: záujmy členov DC sú rôznorodé. Zaujímajú sa o turistiku, kultúru, zdravotno-relaxačné pobyty, poznávacie zájazdy, družobné stretávky s klubmi. Venujú sa aj ručným prácam. Rozvíjajú dobrovoľníctvo. Medzi ich hlavné aktivity patria pravidelné stretnutia s deťmi zo základných škôl, zo základnej umeleckej školy a s detskými súbormi.
  Stretávanie členov:
  Utorok: 12:00 – 14:30

 

 • POHODA, Internátna 10
  vedúci denného centra: Ing. Terézia Štrbová
  kontakt: 048/2899 764
  Zameranie centra: činnosť – spevácky krúžok s vystúpeniami na rôznych podujatiach, kreatívne činnosti, pohybové aktivity – najmä joga, čítanie kníh a chvíľky poézie, počúvanie hudby, popoludnia s vtipmi.
  Stretávanie členov:
  Pondelok, streda a štvrtok: 13:00 – 16:00

 

 • PÚPAVA, Tatranská 10
  vedúci denného centra: Danka Gazdíková
  kontakt: 048/2899 769
  Zameranie centra: členovia besedy na rôzne odborné témy, prírodná lekáreň – liečivé bylinky, cvičenie jogy, návšteva kultúrnych podujatí a pamiatok, turistické vychádzky.
  Stretávanie členov:
  Štvrtok: 14:00 – 17:00

 

 • QUO VADIS, Kapitulská 21
  vedúci denného centra: Emília Daubnerová
  kontakt: 048/2899 766
  Zameranie centra: členovia sa venujú najmä duševnému zdraviu, vzájomnej pomoci, organizujú aj výlety po Slovensku
  Stretávanie členov:
  Utorok: 14:00 – 17:00

 

 • ROZMARÍN, Robotnícka 12
  vedúci denného centra: Anna Mikušová
  kontakt: 048/2899 761
  Zameranie centra: činnosť – spevácky krúžok s vystúpeniami na rôznych podujatiach,  prírodná lekáreň – liečivé bylinky.
  Stretávanie členov:
  Streda, piatok: 13:00 – 15:30

 

 • SENIOR, Kremnička 10
  vedúci denného centra: Igor Bačko
  kontakt: 048/2899 770
  Zameranie centra: činnosť zameraná na návštevy kultúrnych podujatí, výstav. Organizuje turistiku, výlety na slovenské hrady a zámky. Organizujú oslavy MDŽ, Deň matiek, stretnutie jubilantov, Rozprávkový les, Mikulášsky večer pre najmenších a mnohé ďalšie. ,
  Stretávanie členov:
  Štvrtok: 14:00 – 16:00

 

 • UHLISKO, Na Uhlisku 1
  Vedúci denného centra: Mgr. Renáta Petrincová
  Kontakt: 048/2899 762
  Zameranie centra: v činnosti sa zameriavajú na zlepšovanie sociálnej starostlivosti pre svojich členov a spestrenie ich života rôznymi zaujímavými prednáškami a výletmi. Na besedy pozývajú rôznych odborníkov. Členovia pracujú v niekoľkých záujmových krúžkoch, netradičným je čipkársky krúžok.
  Stretávanie členov:
  Pondelok, štvrtok: 13:30 – 16:00


Ako sa stať členom denného centra?
Vybrať si denné centrum, ktorého chcete byť členom. Vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v Agende Denné centrá – Občan a odovzdať ju vedúcemu denného centra.

Denné centrá vydávajú Občasník Denných centier mesta Banská Bystrica.

 

Agendy

Galéria

Prílohy na stiahnutie