Ukrajina

Usmernenie k zaraďovaniu ukrajinských detí a žiakov do materských a základných škôl v Banskej Bystrici

Školský zákon zaručuje poskytovanie výchovy i vzdelávania, ako aj ubytovanie a stravovanie v školách rovnako, ako občanom Slovenskej republiky, tak aj deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu, deťom Slovákov žijúcich v zahraničí i deťom, ktorými sú cudzinci študujúci na stredných školách.

Špecifickú úpravu má školský zákon pre osoby, ktoré z rôznych humanitárnych dôvodov prekročia hranicu SR často bez dokladov, ktoré by identifikovali ich totožnosť a preukazovali ich stupeň alebo úroveň doterajšieho vzdelania. V tomto prípade nejde o „prijatie“ ale o „zaradenie“ dieťaťa do materských, základných či stredných škôl.

Ak má dôjsť k zaradeniu dieťaťa do škôl, riaditeľovi musí byť predložený od rodiča dieťaťa doklad, ktorý preukazuje, že začalo konanie o poskytnutie dočasného útočiska alebo konanie o udelenie azylu (stačí, ak polícii rodič oznámi, že chce azyl alebo dočasné útočisko). Následne je potrebné zistiť úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka. Napokon bude dieťa zaradené do príslušného ročníka a triedy s vydaním písomného dokladu o zaradení dieťaťa. Podľa zákona musí riaditeľ školy zabezpečiť pedagogického zamestnanca zodpovedného za realizáciu jazykového kurzu. Vzhľadom na humanitárne okolnosti odporúčame, aby riaditeľ školy vo vzťahu k deťom z Ukrajiny konal bezodkladne.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spolu s Ministerstvom zdravotníctva vydalo usmernenie, ako ďalej postupovať pred fyzickým nástupom dieťaťa do materskej, základnej alebo strednej školy. Rodič dieťaťa je po obdržaní potvrdenia o zaradení do materskej, základnej alebo strednej školy povinný navštíviť pediatra, ktorý posúdi zdravotný stav dieťaťa, zistí jeho očkovací status a následne vydá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa nastúpiť do školy. Rodič predloží škole toto potvrdenie a následne je možné fyzické umiestnenie dieťaťa do triedy. Pediater je povinný každé takéto dieťa vyšetriť či už po dohode s rodičom dieťaťa, ktoré je jeho pacientom a pomáha danej rodine, alebo na základe obvodu, ktorý má pediater určený VÚC.

Viac informácií o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete na tomto linku https://www.e-vuc.sk/bbsk/zdravotnictvo/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html?page_id=129813.

Obvody ZŠ v meste Banská Bystrica

Рекомендації щодо влаштування українських дітей та учнів
до дитячих садків та початкових шкіл в місті Банська Бистриця

Закон про освіту гарантує надання освіти і навчання, а також проживання та харчування в школах, як і громадянам Словацької Республіки так і дітям іноземців, які мають дозвіл на проживання в Словацькій Республіці, дітям шукачів притулку, дітям словаків, які проживають за кордоном та дітям-іноземцям, які навчаються у середніх школах.

Закон про освіту має особливе положення для осіб, які з різних причин часто перетинають словацький кордон без документів, які б підтверджували їх особу та підтверджували їх ступінь або рівень попередньої освіти. В даному випадку мова йде не про «прийняття», а про «включення» дитини в садок, початкову чи середню школу. Якщо дитина має бути влаштована до школи, директору необхідно надати документ від батьків дитини, який підтверджує, що розпочато процедуру тимчасового біженця або притулку (достатньо, щоб батько повідомив поліцію, що він чи вона хоче притулку, або тимчасового притулку). Згодом необхідно визначити рівень попередньої освіти та володіння державною мовою.

Нарешті, дитина буде переведена у відповідний клас із видачею письмового підтвердження про включення дитини. Відповідно до закону, директор школи зобов’язаний надати викладача, відповідального за виконання мовного курсу. Через матеріальні обставини рекомендуємо директору школи, приймати рішення по відношенню до дітей з України невідкладно.

Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту спільно з Міністерством охорони здоров’я випустили рекомендації щодо того, як діяти до фізичного надходження дитини до дитячого садка, початкової чи середньої школи. При отриманні довідки про зарахування до дитячого садка, початкової чи середньої школи один з батьків дитини зобов’язаний відвідати педіатра, який оцінить стан здоров’я дитини, визначить її вакцинований статус та згодом видасть довідку про медичну придатність дитини до вступу в дитячий садок чи школу. Батьки подають це підтвердження до школи, і тоді можна фізично віддати дитину в клас.  Лікар-педіатр зобов’язаний оглянути кожну таку дитину або за погодженням з одним з батьків дитини, який є його пацієнтом і допомагає сім’ї, або на підставі дільниці, яку педіатр визначив ВНЗ.

Додаткову інформацію про надану медичну допомогу в регіоні Банська Бистриця можна знайти за цим посиланням: https://www.e-vuc.sk/bbsk/zdravotnictvo/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html?page_id=129813.

Округи для запису в школи міста Банська Бистриця