Školstvo

Mestská školská rada

Zloženie Mestskej školskej rady Banská Bystrica

Titul, meno, priezvisko Zástupca Funkcia telefón e-mail
Ing. Jana Očenášová zástupca predsedov rád škôl, MŠ 29.augusta 14 predsedníčka 0904501596 makova.j@gmail.com
Mgr. Richard Vrbovský riaditeľ CVČ Havranské 9 podpredseda 0918977140 vrbovsky.riso@gmail.com
JUDr. Peter Petrík zástupca rodičov ZŠ Spojová 14 člen 0905865061 ak.peterpetrik@gmail.com
Mgr. Marek Ondráš zástupca rodičov ZŠ s MŠ Radvanská člen 0948515731 marek.ondras.bb@gmail.com
Mgr. Oľga Betková riaditeľka MŠ Odbojárov 9 členka 0915204199 olga.betkova@banskabystrica.sk
Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art. riaditeľ ZUŠ J.Cikkera člen 0917209296 kassa.zusjc@gmail.com
Mgr. Milan Pápay riaditeľ ZŠ J.G.T. Gaštanová 12 člen 048/4131573 milanpapay@zsjgtbb.sk
Mgr. Žaneta Hanzelyová zástupca Mesta Banská Bystrica členka 048/4330534 zaneta.hanzelyova@banskabystrica.sk
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. zástupca Mesta Banská Bystrica členka 0904511842 kat.cizmarova@gmail.com
PaedDr. Eva Šávoltová zástupca predsedov rád škôl, ZUŠ Jána Cikkera členka 0915835821 savoltovae@gmail.com
Mgr. Juraj Hajkovský Zástupca predsedov rád škôl, ZŠ s MŠ Š. Moysesa, Nám. Š. Moysesa 23 člen 0911083617 office@junity.sk

Prílohy na stiahnutie