Školstvo

Koncepcia rozvoja školstva

Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2021-2026

Harmonogram koncepcie školstva na roky 2021 – 2026

Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica na roky 2010-2020

Dokument pozostáva z troch častí:

1. Strategická časť – obsahuje strategický plán pre rozvoj školstva v meste Banská Bystrica na roky 2010-2015 s výhľadom do roku 2020, ktorý je rozpracovaný podrobne do plánu aktivít s konkrétnymi úlohami, určením priorít a časového rámca, finančným plánom a merateľnými ukazovateľmi;

2. Analytická časť s komplexným spracovaním informácií o školstve v meste, s dôrazom na materské a základné školstvo, ktoré je v kompetencii Mesta Banská Bystrica. Prináša podklady a argumenty pre rozhodovanie o riešení najvýnamnejších problémov školstva v Banskej Bystrici, ktorými sú:

  • zlé prerozdeľovanie nedostatočných zdrojov v školstve,
  • chýbajú jasne formulované kritériá kvality škôl v meste,
  • nevytvorený systém poradenstva v školstve,
  • sociálno-patologické javy v školách.

3. Prílohy – vyhodnotenie dotazníkových prieskumov medzi rodičmi, pedagogickými zamestnancami a riaditeľmi základných a materských škôl v Banskej Bystrici.

Prílohy na stiahnutie