Triedenie odpadov

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť zo zákona a obec je povinná vytvoriť podmienky na triedenie vhodným systémom. Od roku 2018 sa v súlade s legislatívou vypočitáva úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste, ktorá za rok 2022 predstavovala 53,04 % – Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 . Úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúce roky sa nachádzajú dole.

Dôležitý OZNAM k zavedeniu triedeného zberu od dverí rodinných domov – máj 2023 :

V priebehu mája sa v zmysle platnej legislatívy zahájil rozvoz modrých 240 l nádob na papier a 120 litrových  žltých vriec na združený zber plastov, kovov a tetrapakov do každej domácnosti rodinných domov na území mesta. Distribúciu zabezpečuje zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. počas pracovných dní v poobedných hodinách  od 15.00 hod. a aj počas sobôt, a to v čase od 8:00 h. Termíny sú orientačné, nakoľko rozvoz závisí, predovšetkým, od počasia.

Zber plastov sa bude po novom realizovať spoločne s obalmi z kovov a  viacvrstvových kombinovaných materiálov, tzv. „tetrapakov“ prostredníctvom žltých vriec. Zber  papiera a kartónov sa bude uskutočňovať prostredníctvom 240 l nádoby modrej farby. Zber skla zostáva nezmenený a naďalej sa bude vyvážať zo zelených kontajnerov v tvare zvonu. Zoznam položiek, ktoré do jednotlivých kategórií patria, sú podrobne vypísané v Pravidlách používania nádob (PDF).

Pred tým, ako začnú pracovníci s distribúciou, je do každej domácnosti rodinného domu doručený oznam. Obyvatelia v ňom nájdu všetky podstatné informácie, vrátane času rozvozu, ako aj dôležitých kontaktov v prípade otázok. Následne, pri samotnom rozvoze obdržia Pravidlá používania nádob spoločne s Protokolom o prevzatí nádoby a vriec, ako aj podmienky ich používania. Kto nie je v čase rozvozu doma, dostane do schránky oznámenie, v ktorom sú uvedené kontakty na zamestnancov spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Následne si dohodnú náhradný termín. V prípade, že spoločnosť ani druhýkrát nezastihne obyvateľa na adrese trvalého pobytu, je potrebné aby si, rovnako po telefonickej dohode, dohodol osobné prevzatie nádob a vriec.

Distribúcia tzv. štartovacích balíčkov sa zahájila v m.č. Šalková, Senica, Podlavice, Skubín

Plánované termíny rozvodu modrých nádob a žltých vriec v nasledovných mestských častiach sú:

Od 25. mája – Iliaš, Rakytovce, Kremnička

Od 29. mája – Pršianska terasa

Od 31. mája – Radvaň

Od 5. júna – Suchý vrch

Od 12. júna – Jakub, Uľanka, Slnečné stráne

Od 19. júna – zvyšok mesta – Kostiviarska, Karlovo, Centrum, Jesenský vŕšok, Graniar, Uhlisko, Majer  a ostatné

V prípade, že nevzniknú žiadne významnejšie komplikácie, realizácia triedeného zberu z distribuovaných nádob a vriec bude prebiehať od augusta. Frekvencia bude určená v zmysle zákonných štandardov a harmonogram bude zverejnený na webových stránkach Mesta Banská Bystrica a spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

V prípade akýchkoľvek otázok možno kontaktovať Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese: separovanyzber@banskabystrica.sk, alebo dispečing spoločnosti Marius Pedersen, a.s. na telefónnom čísle: 048 418 61 88 a na infobb@mariuspedersen.sk

 

 

Vytriedené druhotné suroviny PAPIER, PLASTY, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – tzv. TETRAPAKY, SKLO a KOVY je nutné uložiť do farebne a typovo rozlíšených nádob – kontajnerov rozmiestnených na území mesta. Vývoz kontajnerov na papier, plasty sa realizuje v cykle 1-2 x za týždeň, vývoz kontajnerov na sklo a kovy v cykle 1x za dva až štyri týždne. Triedené odpady je okrem do zberných nádob možné odovzdať aj v zbernom dvore.

V meste je zároveň zabezpečený triedený zber TEXTILU  a ODEVOV, prostredníctvom špecializovaných 80 kontajnerov sivej farby, ktoré nájdete v jednotlivých častiach mesta podľa nasledujúceho zoznamu: Zoznam rozmiestnenia kontajnerov na TEXTIL a ODEVY

http://www.triedime.sk/

Trieďme odpad,má to zmysel – motivačný plagát

Nebuďme lenivý, trieďme odpad! – informačný plagát

Stláčajme a minimalizujme odpad! – plagát

 

Odpady z PAPIERA sa zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s modrým poklopom označených modrým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne a mobilného zberu. Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad  tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové krabice a obaly, kartón, obálky, letáky, katalógy, plagáty, baliaci papier a pod.

Nepatria sem:  voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, silne znečistený či mastný papier, kopírovací   papier a pod.

 Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

 

Odpady z PLASTOV sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob so žltým poklopom označených žltým štítkom s intervalom zberu 2 x týždenne. Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad  tak, aby sa  zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, obaly a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše a vrecká od nápojov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové  nádobky a hračky,  polystyrén, poháriky z automatov,  plastový nábytok a pod.

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené  plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu – článok

Odpady z VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE LEPENKY tzv. TETRAPAKY sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1 100 litrových nádob s oranžovým poklopom označených oranžovým štítkom, s intervalom zberu minimálne 1 x mesačne alebo prostredníctvom 1 100 l nádob určených na triedený zber pre PLASTY so žltým poklopom označených žltým a oranžovým štítkom. Farebné štítky obsahujú informáciu o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená. Interval zberu je 2 x za týždeň. Obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky musia byť stlačené a bez zvyškov nápojov.

Patria sem: nápojové obaly tzv. tetrapaky z mlieka, ovocných štiav a pod.

 

Odpady zo SKLA sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1400 litrových nádob, tzv. „zvonov“ zelenej farby označených zeleným štítkom s intervalom  zberu min. 1 x mesačne.

Patria sem sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, opaxid (dymové sklo), časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

Triedením skla šetríme prírodné zdroje – plagát

Odpady z KOVOV sa v rámci triedeného zberu zbierajú prostredníctvom 1100 litrových nádob s hnedým poklopom označených červeným štítkom s intervalom zberu min. 1 x mesačne. Zber odpadov zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov.

Patria sem: kovové obaly, konzervy z potravín, jedál, kompótov, nápojov a z potravy pre domáce zvieratá, plechovky z nápojov ako pivo, džúsy atď., kovové vrchnáky a viečka z fliaš a pohárov, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, železo, oceľ, farebné kovy,  kovové rúrky, a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Prílohy na stiahnutie