Odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá a služby

Deratizácia

Celomestská deratizácia sa v meste Banská Bystrica vykonáva pravidelne od roku 1993 v čase vývojového cyklu hlodavcov (v jarných a jesenných mesiacoch). Opakovaný výkon celomestskej deratizácie zabezpečuje udržanie populácie potkanov na únosnej miere. Jednoročné vynechanie celomestskej deratizácie môže spôsobiť nekontrolované premnoženie týchto hlodavcov, nakoľko ich vývojový cyklus je veľmi rýchly a pri vhodných podmienkach (dostatok potravy, teplo, prístup ku vode) hrozí reálne nebezpečenstvo ich premnoženia.

Celomestskú deratizáciu v meste Banská Bystrica zastrešuje Koordinačná komisia pre riešenie otázok regulácie živočíšnych škodcov, ktorá je zložená z 20 členov. Členov komisie tvoria zástupcovia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva SR; odborníci v oblasti deratizácie; zástupcovia deratizačných spoločností, zástupcovia spoločnosti VEOLIA a.s., ako správcu kanalizácie, BBES, a.s., ako správca kotolní, výmenníkových staníc a teplovodov, zástupcov správcovských spoločností bytov a zástupcov Mesta Banská Bystrica.

Celomestská deratizácia sa vykonáva dvakrát ročne na jar a na jeseň a vždy začína osobným prieskumom v teréne zisťovaním ložísk ich výskytu a podľa podnetov od občanov.

Systém koordinácie celomestskej deratizácie je nasledovný:

1. vyhodnotenie podmienok vhodných pre nárast populácie myšovitých hlodavcov – zahájenie celomestskej deratizácie (jar, jeseň);

2. vykonanie prieskumu – kontrola známych lokalít pravidelných výskytu a vyhodnotenie podnetov od obyvateľov o výskyte myšovitých hlodavcov;

3. začatie prác deratizačných výkonov – identifikácia zdroja, vyhodnotenie ložiska, zvolenie optimálnej násady a dávkovanie, kontrola v čase + odstraňovanie uhynutých jedincov, v prípade nutnosti vykonanie zásypu dier štrkom, ukončenie výkonu deratizácie;

4. kontrola výkonu deratizácie – v prípade nedostatočného výkonu, nariadenie v pokračovaní, resp. sledovaní lokality.

V rámci celomestskej deratizácie sa monitorujú všetky plochy a lokality na území mesta Banská Bystrica, pričom z rozpočtu Mesta Banská Bystrica sú hradené zásahy na plochách verejného priestranstva s potvrdeným výskytom, ktoré sú majetkom Mesta Banská Bystrica; v systéme dažďovej kanalizácie v správe Mesta Banská Bystrica, najmä ošetrovanie šácht, vpustí a okolia kanalizačných vetiev.

V prípade výskytu myšovitých hlodavcov vo vnútorných priestoroch bytových domov a ich bezprostredného okolia (do 2m od objektu); v šachtách a kanalizačných prípojkách v priamom vzťahu k bytovému alebo rodinnému domu; vo vnútorných priestoroch rodinných domov a ich okolia; na plochách a v priestoroch objektov právnických osôb, t.j. všetky lokality vo vlastníctve, príp. správe fyzických alebo právnických osôb si výkon deratizácie musí zabezpečiť vlastník na vlastné náklady (§4 ods.2 VZN č. 8/2009).

Po zistení, že vlastník, resp. správca takejto lokality nevykonal povinnú deratizáciu je mu zaslaná výzva na výkon deratizácie v zmysle VZN č. 8/2009 o vykonaní dezinfekcii a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská Bystrica s upozornením na možné sankcie.

V rámci dezinfekčných a hubiacich služieb sa vykonávajú dezinsekčné zásahy, a to odstraňovanie rojov včiel, ôs, sršňov, švábov a mravcov z verejných priestranstiev, ale aj v zariadeniach v správe mesta.