Odpadové hospodárstvo, verejné priestranstvá a služby

Aktivačné práce

Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.Menšie obecné služby pre obec organizované obcou je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním práce, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.

Aktivační pracovníci mesta Banská Bystrica pracujúci v teréne a sú rozdelení na 4 skupiny: Centrum, Sásová – Rudlová, Fončorda – Radvaň, Podlavice. V zmysle dohody pracujú 16 hod. týždenne.

Od 1.6.2010 spolupracuje Mesto Banská Bystrica s Okresným súdom v Banskej Bystrici pri sprostredkovaní výkonu trestu povinnej práce. V zmysle zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce odsúdení vykonávajú aktivačnú činnosť v meste Banská Bystrica v rozsahu určenom súdom spolu s aktivačnými pracovníkmi. V súčastnosti 2-ti odsúdení.