Kultúra

Radničné noviny

Profil: Radničné noviny sú mesačníkom Mesta Banská Bystrica. Ich poslaním je prinášať čitateľom aktuálne informácie zo života mesta. Bohatá škála materiálu tematicky zahŕňa aktivity mestskej samosprávy, kultúru, školstvo, sociálnu starostlivosť, šport a.i. Noviny informujú aj o činnosti inštitúcií a zariadení v Banskej Bystrici a umožňujú obyvateľom verejne vyjadriť svoje názory a podnety.
Periodicita: mesačník (vychádzajú začiatkom mesiaca)
Náklad: 34 500 ks
Rozsah: 16 strán
Vydavateľ: Mesto Banská Bystrica
Tlač: Polygrafické centrum, s. r. o.

Doručovanie
Distribútorom Radničných novín je od septembra 2016 Slovenská pošta, a. s. Radničné noviny majú byť distribuované do poštových schránok banskobystrických domácností. Ak sa objavia nedostatky v doručovaní, kontaktujte, prosím, editorku Radničných novín na telefónnom čísle: 048/4330107 alebo e-mailom: radnicnenoviny@banskabystrica.sk .

Kontakt
RADNIČNÉ NOVINY
Československej armády 26
974 01  Banská Bystrica
Telefón: 048/4330107
e-mail: radnicnenoviny@banskabystrica.sk

Uzávierky Radničných novín
Informácie o každej nasledujúcej uzávierke sú avizované v aktuálnom vydaní Radničných novín.

Harmonogram distribúcie Radničných novín na rok 2020

Noviny v papierovej verzii  sú záujemcom k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici a v Informačnom centre v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP.

Prílohy na stiahnutie