Život v meste

Doprava a údržba komunikácií

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesta Banská Bystrica na obdobie zimy:

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesta Banská Bystrica 2022 – 2023

Mapa Správcovstvo ciest a komunikácií v meste B.Bystrica
Mapové prílohy k Operačnému plánu zimnej údržby
Prílohy k Operačnému plánu zimnej údržby

 

Údržba miestnych komunikácií

  • Dispečing údržby miestnych komunikácií

048/4143971        Po-Pia  7,00 – 15,00           smado@misudrzba.sk
0902929304               nonstop                         smado@misudrzba.sk

  • Dispečing údržby chodníkov

0903414098               nonstop                         dispecingbb@begbie.sk
0917881012               nonstop                         dispecingbb@begbie.sk

  • Mestský úrad Banská Bystrica – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinier. sietí

048/4330613         8.00 – 15.00                       roman.kubs@banskabystrica.sk
048/4330612         8.00 – 15.00                       ivan.zehnal@banskabystrica.sk

 

Údržba pozemných komunikácií I., II., a III. triedy

  • Dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest, závod Banská Bystrica

048/4142765            nonstop                info@bbrsc.sk
0918543223              nonstop                info@bbrsc.sk

 

Poruchy verejného osvetlenia

  • Stredisko údržby verejného osvetlenia

048/4142841          7.00 – 15.00            servis@progres-hl.sk
0915827058           7.00 – 16.00            servis@progres-hl.sk

  • Mestský úrad Banská Bystrica – oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí

podatelna@banskabystrica.sk

 

Čo robiť pri poškodení vozidla na cestách v správe mesta Banská Bystrica?

1. Privolať na miesto nehody políciu alebo správcu komunikácie (nie je povinné, ale veľmi vhodné, nakoľko pre úspešné uplatnenie nároku je nevyhnutné jednoznačne preukázať, kedy, kde a za akých okolností došlo k udalosti).

2. Urobiť si fotodokumentáciu z miesta nehody (poškodenú vozovku, poškodenú časť vozidla a záber na vozidlo tak, aby na vozidle bolo vidieť poškodenie i EČV kvôli identifikácii tohto vozidla a miesta vzniku škody).

3. Po dopravnej nehode kontaktovať centrálny dispečing škôd poisťovne (+421850111566), kde je potrebné požiadať o obhliadku motorového vozidla za účelom podrobného zdokumentovania škôd na vozidle. K telefonátu si pripravte technický preukaz poškodeného vozidla. Pokiaľ udalosť riešite cez svoje havarijné poistenie a žiadate preplatiť spoluúčasť, obhliadku Vám vykoná havarijný poisťovateľ a nie je potrebné volať centrálny dispečing škôd poisťovne.

4. Napísať žiadosť na náhradu škody na motorovom vozidle (adresovať na MsÚ na pracovníka, ktorý vybavuje škodové/poistné udalosti – p. Iveta Vyleťalová, oddelenie evidencie a správy majetku mesta +421484330220, iveta.vyletalova@banskabystrica.sk) s uvedením čo najpodrobnejšieho popisu udalosti a špecifikáciou uplatneného nároku. Žiadosť má tiež obsahovať identifikáciu žiadateľa, dátum, čas a miesto nehody, typ vozidla, EČV (ŠPZ) vozidla, rozsah poškodenia, prípadné mená a kontakty na svedkov dopravnej nehody/škodovej udalosti, údaje pre zaslanie platby (číslo a majiteľa účtu, príp. meno, rodné číslo a presnú adresu pre zaslanie plnenia poštovou poukážkou) a Váš kontakt (telefón prípadne mail) pre prípad potreby doplnenia podkladov pre poisťovňu.

5. K žiadosti priložiť fotokópiu občianskeho a vodičského preukazu, osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. veľký technický preukaz), fotodokumentáciu z miesta nehody, pokladničný blok za opravu, resp. faktúru zo servisu, kópiu policajnej správy (pokiaľ je k dispozícii) a oznámenie o poistnom plnení/krycí list od havarijného poisťovateľa.

6. V prípade potreby doplnenia podkladov Vás bude kontaktovať poisťovňa, resp. pracovník Mestského úradu v Banskej Bystrici.