Zelené sídliská

Vansovej

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

VANSOVEJ_Lokalitný program

VANSOVEJ_Mapa

Výmera: 1,7 ha

Priestory sídliskovej štruktúry centrálneho územia mesta tvorí kombinácia bodových a doskových bytových domov, parkovacie plochy (samostatné menšie parkoviská, parkovanie pozdĺž obslužných a prístupových ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory, vzrastlá a krovitá zeleň. Niektoré pešie trasy sú „vychodené“ cez trávniky, niektoré trasy sú jednoducho upravené, chodník pozdĺž ulice Terézie Vansovej na západnom okraji lokality v určitom úseku absentuje úplne. Na východnej a južnej strane štruktúra zástavby obytnými objektmi pokračuje ďalej, západnej strane je kombinovaná s rodinnými domami. Terén je rovinatý.

Vstupy do bytových domov sú upravované obyvateľmi. Zatrávnené plochy medzi doskovými bytovými domami doplnené rôznymi typmi zelene má miestami prírodný parkový charakter. V strede lokality sa nachádza objekt technického vybavenia. Špecifikom lokality je pozícia v blízkosti historického centra, vodného toku Bystrica/Starohorský potok a Mestského parku. Lokalita je tiež v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Špecifická je aj kombinovaná „prechodová“ objektová skladba, ktorá je zároveň časťou založenej kompozície z 50-tych rokov, rešpektovaná ako pamätihodnosť mesta – urbanistický celok, zároveň sa tu nachádzajú zvyšky historického mestského opevnenia. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete a plynová kotolňa, ochranné pásmo Letiska Sliač, radón v podloží, navrhovaná obslužná komunikácia – prepojka ulice Martina Rázusa a Dolnej Striebornej ulice, predpísaný územný plán zóny „CMZ“.

 

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, na ktorých pracujeme

Pozrite si, ako bude vyzerať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii, ako aj projekt revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici.