Zelené sídliská

Vansovej

Predstavenie urbanisticko-krajinárskej štúdie

Po takmer rok trvajúcom participatívnom procese, do ktorého boli aktívne zapojení  obyvatelia prostredníctvom opakovaných verejných stretnutí a dotazníkových prieskumov, vyhlásilo mesto Banská Bystrica verejnú súťaž na spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu lokality Vansovej. Víťazný architektonický ateliér mal za úlohu, na základe prezentovaných požiadaviek verejnosti, pripraviť urbanisticko-krajinársku štúdiu. Verejnosti bola predstavená 5. apríla 2023 o 17:00 h v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1.

Urbanisticko-krajinárska štúdia_Vansovej

Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova siedmich vytypovaných verejných priestorov na území mesta Banská Bystrica s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou projektu má byť obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

Výstupy z finálnej správy

Záverečná etapa je venovaná spracovaniu a formulácii výstupov z verejných stretnutí, ktoré sa majú stať podkladom pre spracovanie overovacích štúdií. Tieto overovacie štúdie budú následne slúžiť ako podklad pre výber projektanta alebo ako podklad pre spracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž.

VANSOVEJ_Lokalitný program

VANSOVEJ_Mapa

Výmera: 1,7 ha

Priestory sídliskovej štruktúry centrálneho územia mesta tvorí kombinácia bodových a doskových bytových domov, parkovacie plochy (samostatné menšie parkoviská, parkovanie pozdĺž obslužných a prístupových ciest) chodníky – hlavné pešie trasy, stretávacie priestory, vzrastlá a krovitá zeleň. Niektoré pešie trasy sú „vychodené“ cez trávniky, niektoré trasy sú jednoducho upravené, chodník pozdĺž ulice Terézie Vansovej na západnom okraji lokality v určitom úseku absentuje úplne. Na východnej a južnej strane štruktúra zástavby obytnými objektmi pokračuje ďalej, západnej strane je kombinovaná s rodinnými domami. Terén je rovinatý.

Vstupy do bytových domov sú upravované obyvateľmi. Zatrávnené plochy medzi doskovými bytovými domami doplnené rôznymi typmi zelene má miestami prírodný parkový charakter. V strede lokality sa nachádza objekt technického vybavenia. Špecifikom lokality je pozícia v blízkosti historického centra, vodného toku Bystrica/Starohorský potok a Mestského parku. Lokalita je tiež v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Špecifická je aj kombinovaná „prechodová“ objektová skladba, ktorá je zároveň časťou založenej kompozície z 50-tych rokov, rešpektovaná ako pamätihodnosť mesta – urbanistický celok, zároveň sa tu nachádzajú zvyšky historického mestského opevnenia. Známe limity v súčasnosti predstavujú inžinierske siete a plynová kotolňa, ochranné pásmo Letiska Sliač, radón v podloží, navrhovaná obslužná komunikácia – prepojka ulice Martina Rázusa a Dolnej Striebornej ulice, predpísaný územný plán zóny „CMZ“.

 

Participatívny proces, resp. zapojenie verejnosti realizujeme s niekoľkými cieľmi:

  • informovanie (a osveta) verejnosti a zainteresovaných aktérov o plánovaných projektoch komplexnej obnovy verejných priestranstiev vo vybraných lokalitách mesta so zameraním na zelenú a modrú infraštruktúru;
  • získať informácie o spektre názorov, porozumieť rôznorodosti názorov, argumentácii a zdôvodneniam, ktoré presadzujú zainteresovaní aktéri a verejnosť;
  • hľadať inovatívne riešenia;
  • dospieť k určitému konsenzu o  želateľnej budúcnosti riešeného priestoru, ktorý eliminuje strety záujmov a vyjadrí realizovateľné riešenie v prospech väčšiny
  • ​​vytvoriť priestor pre širšiu i odbornú verejnosť pri formovaní podkladov pre projektové a investičné zámery alebo architektonickú súťaž
Časová os participatívneho procesu

Podobné projekty, ktoré sme zrealizovali

Sásová

V roku 2022 sa nám podarilo zrevitalizovať vnútroblok medzi ulicami Sitnianska – Tatranská – Strážovská. Ide o najväčší verejný priestor na území mesta s rozlohou 4,5 hektára. V areáli pribudli nové športové plochy, detské ihrisko z prírodných materiálov, exteriérová školská trieda či fitness zóna. Zároveň boli doplnené lavičky, prístrešky, stojany na bicykle, nádoby na odpad, ale aj verejné osvetlenie či zeleň. Celkovo bolo zrekonštruovaných viac ako štyritisíc štvorcových metrov chodníkov a spevnených plôch, vrátane vstupov do bytových domov a  schodísk. Dominantou lokality sa stala novovybudovaná pochôdzna fontána s farebným osvetlením.

Fončorda

Komplexnú revitalizáciu má za sebou aj vnútroblok s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím. Súčasťou plochy sú nové prvky na športovanie pre deti všetkých vekových kategórií, obnovené chodníky, malý amfiteáter, lavičky, stôl s lavicami, smetné koše, stojany na bicykle, kolotoč, hojdačka a pod. Pribudla tu tiež pitná fontánka, komunitná záhrada, prvky tienenia, retenčná nádrž či nová zeleň.

Práve po vzore zrealizovaných projektov v Sásovej a na Fončorde mesto intenzívne pracuje aj na rozbehnutí procesov revitalizácie siedmich vytypovaných lokalít v rámci Zelených sídlisk, ktoré sú jedným z najväčších zelených projektov v histórii Banskej Bystrice.