Parkovanie

Plánované rezidentské zóny

Samospráva bude regulovať parkovanie v jednotlivých mestských častiach postupneOd 1. septembra 2024 budú rezidentské zóny zavedené  na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej — Bakossovej ulici. V roku 2025 je v pláne zaregulovať Sídlisko, Radvaň a Kráľovú. V nasledujúcich rokoch 2026 a 2027 nás čaká regulácia na najväčších sídliskách v Banskej Bystrici, na Fončorde a v Sásovej. 

PODLAVICE

Prezentácia regulácie parkovania pre obyvateľov Podlavíc na stiahnutie (apríl 2024)

V Podlaviciach boli zjednosmernené viaceré ulice už v minulosti, preto k zmene organizácie dopravy pri zavedení rezidentskej zóny nedôjde. Plánujeme realizovať stavebné úpravy ꟷ zatrávňovacie panely nahradia nespevnené plochy, ktoré sú v súčasnosti využívané na parkovanie. Vďaka tomu vzniknú oficiálne parkovacie miesta na Limbovej, Javorovej a Povstaleckej ulici.  Parkomaty budú umiestnené pri Coop Jednote a na križovatke Limbovej a Gaštanovej ulice.

SEVERNÁ-BAKOSSOVA

Prezentácia návrhu regulácie parkovania pre obyvateľov Severnej-Bakossovej ulice na stiahnutie (apríl 2024)

Na Severnej-Bakossovej k stavebným zásahom nedôjde. Rezidentská zóna bude doplnená o zvislé a vodorovné dopravné značenie. V prípade Severnej – Bakossovej budú parkomaty umiestnené na každom vstupe z hlavnej cesty

UHLISKO

Prezentácia návrhu regulácie parkovania pre obyvateľov Uhliska (apríl 2024)

Na Uhlisku dôjde k výrazným zmenám organizácie dopravy a  viaceré ulice budú zjednosmernené. Zároveň sa zrealizuje obnova vozovky Ulice Na Uhlisku, stavebné úpravy na Viestovej ulici a lokálne vysprávky tam, kde je to nevyhnutné. Zmeny, ktoré nastanú:

  • zjednosmernenie Ulice Na Uhlisku a všetkých priľahlých ulíc, ktoré ju spájajú s Bellušovou ulicou, t. j . ul. Timravy, Jesenského, Boženy Nemcovej a Lesná ul.
  • Zriadenie jednopruhových komunikácií s výhybňami na uliciach Družstevná, Hviezdoslavova a Žltý piesok
  • Na podnet od obyvateľov zjednosmerníme aj ul. Pod Rybou
  • Na Uhlisku je veľa vnútroblokov, ktoré  budú súčasťou rezidentskej zóny. Doplnené dopravné značenia „zákaz vjazdu, okrem dopravnej obsluhy“ oprávňuje zaparkovať v nich len obyvateľov, ktorí v danom obytnom dome bývajú a budú držiteľmi rezidentskej karty (Družstevná, Na Uhlisku a Golianova)
  • Regulované bude aj parkovisko pri zimnom štadióne. Ak budú chcieť fanúšikovia hokeja v čase hokejových stretnutí parkovať zadarmo, budú môcť využiť parkovisko na Mičinskej ceste, alebo si budú musieť zakúpiť parkovací lístok v parkomate.

Parkomaty budú umiestnené na Hronskom predmestí, na križovatke ulíc Na Uhlisku a Jesenského, na križovatke ulíc Golianova a Družstevná a na križovatke ulíc Viestova a 9. mája.