Parkovanie

Najčastejšie otázky

1. Čo je to regulácia statickej dopravy?

Regulácia znamená vnesenie pravidiel tam, kde sa doteraz parkovalo živelne, s cieľom urobiť na uliciach poriadok s automobilmi. Dnes môže totiž ktokoľvek pred panelákom odparkovať zadarmo aj päť áut, pričom blokuje miesta svojím susedom. Zriadenie nových rezidentských zón  v lokalitách Podlavice, Severná-Bakossova a Uhlisko znamená reguláciu parkovania, ktorá zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom v zóne alebo v Banskej Bystrici na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV.

2. Prečo sú rezidenti s trvalým pobytom zvýhodnení?

Za každého obyvateľa, ktorý je v meste prihlásený na trvalý pobyt, dostáva samospráva od štátu podielové dane. Tieto financie tvoria podstatnú časť mestského rozpočtu. Tí, ktorí v Banskej Bystrici nemajú trvalý pobyt, síce využívajú služby mesta, jeho infraštruktúru a pod., ale ich dane smerujú inam. Zvýhodnenie v regulácii parkovania je jedným z benefitov pre Banskobystričanov s trvalým pobytom v meste, pretože aj vďaka nim sa môže Banská Bystrica rozvíjať a napredovať.

3. Čo znamená nočné regulované parkovanie?

Na rozdiel od iných krajských miest sa chceme zamerať vo vybraných lokalitách na zavedenie nočného regulovaného parkovania v čase od 17:00 hod. do 7:00 hod., pretože problém s parkovaním evidujeme predovšetkým večer. Vďaka tomu bude môcť počas dňa odparkovať v danej lokalite svoje vozidlo bezplatne ktokoľvek, napr. opatrovateľka, údržbár,  donášková služba a pod.

4. Aký je harmonogram zavádzania regulovaného parkovania v meste?

Mesto bude regulovať parkovanie v jednotlivých lokalitách postupne, nie je možné celý systém zaviesť naraz a všade. Ide o činnosti, ktorá zahŕňajú spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie nových parkovacích miest, dopravné riešenia v súlade s normami a predpismi, zjednosmernenie ciest, osadenie značiek, vyznačenie parkovacích miest, stavebné úpravy križovatiek, budovanie ostrovčekov, priechodov a pod. K 1. septembru 2024 plánujeme zaviesť systém regulovaného parkovania v troch lokalitách – Podlavice, Severná-Bakossova ulica a Uhlisko. V roku 2025 je v pláne zaregulovať Sídlisko, Radvaň a Kráľovú. V nasledujúcich rokoch 2026 a 2027 nás čaká regulácia na najväčších sídliskách v Banskej Bystrici, na Fončorde a v Sásovej.

5. Kto je oprávnený zaparkovať v rezidentskej zóne?

Držiteľ rezidentskej karty a zároveň každý návštevník, ktorý uhradí poplatok za parkovanie v čase od 17:00 hod. do 7:00 hod. v parkovacom automate, formou sms alebo prostredníctvom webovej aplikácie za sumu 3 eur/noc alebo 0,50 eur/hod.

6. Kto je oprávnený získať rezidentskú kartu?

Jednou z dôležitých podmienok pre vydanie rezidentskej parkovacej karty je vzťah k motorovému vozidlu – žiadateľ o RPK musí byť zapísaný ako držiteľ vozidla v technickom preukaze v časti I a v časti II ako držiteľ osvedčenia, alebo zdokladuje vzťah k služobnému vozidlo zmluvou so zamestnávateľom o pridelení aj na súkromné účely.

Na každý byt alebo prevádzku budú môcť byť vydané max. dve rezidentské parkovacie karty. Rozlišujeme tri druhy rezidentských parkovacích kariet:

  • Najnižšia cena: obyvatelia s trvalým pobytom v danej rezidentskej zóne –  20 eur/rok na prvé vozidlo, 100 eur/rok na druhé vozidlo.
  • Stredná cena: obyvatelia bez trvalého pobytu v danej rezidentskej zóne, ktorí však majú trvalé bydlisko v meste Banská Bystrica, a majú vzťah k nehnuteľnosti (vlastníctvo, spoluvlastníctvo alebo nájomný vzťah) – suma za prvé vozidlo 100 eur/rok, za druhé vozidlo 100 eur/rok.
  • Najvyššia cena: obyvatelia bez trvalého pobytu v meste Banská Bystrica, ktorí majú vzťah k nehnuteľnosti (vlastníctvo, spoluvlastníctvo alebo nájomný vzťah) – suma za prvé vozidlo 300 eur/rok a za druhé vozidlo 300 eur/rok.
  • O vydanie rezidentskej parkovacej karty môžu požiadať aj podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo prevádzku v príslušnej zóne alebo majú vzťah k nehnuteľnosti – suma za prvé vozidlo 300 eur/rok a za druhé vozidlo 300 eur/rok.

7. Čo ak vlastním tri alebo štyri vozidlá?

Na každý byt alebo prevádzku budú môcť byť vydané max. dve rezidentské parkovacie karty. Za tretie, prípadne aj ďalšie vozidlo, si bude musieť uhradiť majiteľ vozidla poplatok za krátkodobé parkovanie – 3 eurá/noc alebo 0,50 eur/hod.

8. Som obyvateľom jednej rezidentskej zóny a potrebujem zaparkovať v inej. Oprávňuje ma k tomu moja rezidentská karta?

Platnosť rezidentskej karty sa vzťahuje len na zónu, pre ktorú bola vydaná. V prípade, že obyvateľ vlastní alebo má vzťah k nehnuteľnosti vo viacerých rezidentských zónach, má právo požiadať o vydanie rezidentskej karty aj pre tieto zóny. V ostatných prípadoch pre neho platí režim návštevy.

9. Som podnikateľ a mám prevádzku v rezidentskej zóne. Aké podmienky musím splniť, aby som získal rezidentskú parkovaciu kartu?

Prvou podmienkou je, že vaša prevádzka má sídlo v rezidentskej zóne. Druhou je, že ku žiadosti o vydanie rezidentskej karty predložíte technický preukaz vozidla, ktorého ste vlastníkom, a na ktoré sa karta bude vzťahovať. Je dôležité, aby ste všetky podmienky spĺňali súčasne.

10. Som Banskobystričanka s trvalým pobytom v jednej lokalite, no bývam v inej mestskej časti. Ktorá rezidentská karta je pre mňa určená?

Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej rezidentskej zóne, ktorí však majú trvalé bydlisko v meste Banská Bystrica, a majú vzťah k nehnuteľnosti (vlastníctvo, spoluvlastníctvo alebo nájomný vzťah) budú môcť získať rezidentskú kartu za prvé vozidlo 100 eur/rok, za druhé vozidlo 100 eur/rok.

11. Mám syna v zahraničí, ktorý má trvalý pobyt v meste Banská Bystrica. Príde ku mne na návštevu. Čo musí urobiť?

O vydanie rezidentskej karty bude možné požiadať kedykoľvek prostredníctvom webovej aplikácie, čiže aj zo zahraničia. V prípade, že príde na pár dní, nebude si chcieť požiadať o vydanie rezidentskej karty, bude musieť uhradiť krátkodobé parkovné.

12. A čo ak mi príde návšteva?

Na rozdiel od iných krajských miest sa chceme zamerať vo vybraných lokalitách na zavedenie nočného regulovaného parkovania v čase od 17:00 hod. do 7:00 hod., pretože problém s parkovaním evidujeme predovšetkým večer. Vďaka tomu bude môcť počas dňa odparkovať v danej lokalite svoje vozidlo bezplatne ktokoľvek, napr. opatrovateľka, údržbár, donášková služba a pod. V rezidentskej zóne je umožnené zaparkovať aj návštevám bez rezidentskej parkovacej karty, avšak v čase od 17:00 hod. do 7:00 hod. budú musieť uhradiť jednorazové parkovné v parkovacom automate v hotovosti, bezkontaktnou platobnou kartou, cez sms parking alebo cez webovú aplikáciu mesta, ktorú pripravujeme. V tomto prípade uvažujeme o sume 3 eurá za noc alebo 50 centov na hodinu.

13. Ako budem môcť získať rezidentskú kartu?

Pripravujeme webovú aplikáciu mesta, ktorá bude kľúčová pre získanie rezidentskej karty. Skôr ako požiadate o rezidentskú kartu, bude dôležité vytvorenie konta občana, kde budete môcť získať informácie o vami uhradených záväzkoch voči mestu Banská Bystrica. Ak budete mať splnené všetky záväzky voči mestu, budete môcť požiadať o vydanie elektronickej rezidentskej karty. Možnosť získať rezidentskú kartu bude aj v Klientskom centre MsÚ, kde zamestnanci pomôžu s registráciou každému, kto o to požiada. Pred spustením samotných rezidentských zón plánujeme počas leta júl-august 2024 organizovať asistovanú registráciu priamo v lokalitách, o čom budeme obyvateľov podrobnejšie informovať.

14. Ako budú po zavedení rezidentských zón prebiehať kontroly?

Kontrolu budú vykonávať príslušníci mestskej polície priamo v zavedených rezidentských zónach prostredníctvom aplikácie, ktorá im ukáže, či má majiteľ vozidla zakúpenú rezidentskú kartu, alebo zaplatené krátkodobé parkovanie. Zároveň mesto plánuje obstarať skenovacie vozidlo, ktoré dokáže skontrolovať dodržiavanie pravidiel v danej lokalite. Zistené porušenia bude mestská polícia riešiť formou inštitútu objektívnej zodpovednosti, prípadne založením blokovacieho zariadenia a vyriešením na mieste v blokovom konaní.

15. Čo bude s mojím vyhradeným parkovacím miestom, za ktoré mestu platím?

V prípade, že ste držiteľom parkovacieho preukazu pre ŤZP osobu a máte už v súčasnosti zriadené vyhradené parkovacie miesto, toto miesto Vám aj po zriadení rezidentskej zóny naďalej zostane k užívaniu. V opačnom prípade mesto vyzve majiteľov automobilov, ktoré majú v danej zóne vyhradené parkovacie miesto, aby si dopravné značky odstránili.

Sme posledné krajské mesto, kde takýto systém vydávania vyhradených parkovacích miest, tzv. modrých rezervačiek funguje. Od januára 2024 sme preto pristúpili k tomu, že už nie je možné požiadať o vyhradené parkovacie miesto a postupným zavádzaním rezidentských zón v jednotlivých častiach mesta sa budú postupne rušiť aj modré dopravné značky označujúce vyhradené parkovacie miesta. V praxi to znamená, že v troch regulovaných lokalitách v roku 2024 mesto nebude zriaďovať vyhradené parkovacie miesta, s výnimkou pre držiteľov parkovacie preukazu pre ŤZP osoby vydávaného Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

16. Platia za parkovanie aj ŤZP osoby?

(pozn.: Ak sa jedná o osoby so zdravotným postihom, ktoré nemajú parkovací preukaz ŤZP, tie sú povinné si uhradiť poplatky za dlhodobé aj krátkodobé parkovanie v meste.) Držitelia parkovacieho preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím parkujú v BB naďalej zadarmo na všeobecných vyhradených parkovacích miestach pre ŤZP.

17. Znamená regulácia parkovania, že mám zaručené miesto na parkovanie?

Kúpou rezidentskej karty získavate oprávnenie zaparkovať v danej rezidentskej zóne, nie však zaparkovať na konkrétnom parkovacom mieste.

Uvedomujeme si, že v nás stále prevláda predstava, že ak bývam niekde na sídlisku a platím dane, tak automaticky mi má mesto zabezpečiť podmienky na parkovanie, a aby som mohol zaparkovať pri svojom dome. S rastúcim počtom áut sa to však nedá dodržať a vyriešiť deficit parkovacích miest by znamenalo zastavať celé mesto na úkor zelene parkovacími plochami a domami. Po zavedení rezidentských zón v iných mestách, počet zaparkovaných vozidiel klesol, keďže v nich už nemohol zaparkovať ktokoľvek, ako je tomu dnes. Rovnako sa v lokalitách začnú oveľa viac využívať existujúce garáže, z ktorých mnohé v súčasnosti slúžia ako sklady. Samozrejme, za poplatok v navrhovanej výške 20 eur ročne vám nikto negarantuje konkrétne miesto na parkovanie, ale situácia by sa mala v zaregulovanej zóne zlepšiť. Poplatky vybrané v danej zóne sa do zóny vrátia späť v podobe budovania parkovacích miest, resp. rekonštrukcie ciest a chodníkov.

18. Ako budem mať istotu, že nájdem miesto na parkovanie?

Všeobecným trendom európskych miest je znižovať počty automobilov. Dnes si môže hocikto pred svojím domom zaparkovať aj päť áut, pričom blokuje miesta svojím susedom. Jediný nástroj je preto vytvoriť rezidentské zóny a stanoviť maximálny počet vozidiel na jednu domácnosť. Keď získate rezidentskú kartu, máte oprávnenie zaparkovať kdekoľvek vo vytvorenej rezidentskej zóne. Sprievodným javom zriadenia rezidentských zón aj v iných mestách na Slovensku je pokles počtu zaparkovaných áut v regulovaných lokalitách, a teda jednoduchšie parkovanie pre obyvateľov, ktorí v danej časti bývajú. Rovnako sa na parkovanie začne využívať viac existujúcich garáží, z ktorých mnohé v súčasnosti slúžia ako sklady. Regulácia parkovania zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom v zóne alebo v Banskej Bystrici na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu EČV. Protihodnotou spoplatneného parkovania je menej áut v meste, zdravšie životné prostredie a lepší život, nie parkovacie miesto.

Snažíme sa urobiť poriadok s parkovacím chaosom, ktorý vládne na sídliskách v súčasnosti. Počítame s tým, že sa odstránia z verejných priestranstiev autovraky, ktoré v súčasnosti blokujú parkovacie miesta ostatným, otvoria sa garáže, ktoré dnes slúžia ako sklady. Zároveň možno niekto prehodnotí, že tretie auto nepotrebuje.

19. Je možné na jednu rezidentskú kartu zaregistrovať aj dve vozidlá?

Nie, na konkrétne EČV vozidla bude možné vydať len jednu rezidentskú kartu.

20. Čo v prípade, že mám firemné vozidlo a trvalý pobyt v danej zóne?

Ak máte trvalý pobyt v rezidentskej zóne a máte pridelené služobné vozidlo aj na súkromné účely na základe zmluvy so zamestnávateľom, to znamená, že takouto zmluvou preukážete vzťah k vozidlu, máte nárok na rezidentskú parkovaciu kartu pre obyvateľa s trvalým pobytom za 20€ pre prvé vozidlo na byt a 100€ pre druhé vozidlo na byt.

21. Budú rezidentské karty vydávané na EČV aj z iného okresu? Ak mám služobné auto a mám zahraničné značky?

Áno, rezidentské parkovacie karty budú vydávané aj na EČV z iného okresu, resp. aj na zahraničné EČV vozidla. Vydanie rezidentskej karty je viazané na konkrétne EČV vozidla. Môžete pracovať ako živnostník FO, resp. podnikateľ, môžete mať zverené služobné vozidlo na súkromné účely.

22. Prečo najskôr nevybudujete nové parkovacie miesta a až potom začnete reguláciu parkovania?

Súčasťou zavádzania rezidentských zón je aj budovanie/legalizovanie nových parkovacích miest ešte pred spustením regulácie. Po zavedení rezidentských zón sa preukáže, aký je reálny stav deficitu parkovacích miest a na základe toho budeme realizovať ďalšie.

23. Ak mi mesto vydá rezidentskú kartu, získam tým garanciu voľného parkovacieho miesta?

Nie. Na základe rezidentskej karty si nekupujete parkovacie miesto, ani si ho neprenajímate. Zavedením systému regulovaného parkovania očakávame zníženie počtu vozidiel oprávnených parkovať v mieste Vášho bydliska (a v jeho okolí) oproti súčasnému stavu. Zníženie tlaku na jedno parkovacie miesto v rezidentskej zóne Vám umožní zaparkovať vozidlo jednoduchšie, vydanie rezidentskej karty však neznamená garanciu konkrétneho parkovacieho miesta.

24. Máme trvalý pobyt v rezidentskej zóne, naša domácnosť disponuje dvomi vozidlami evidovanými na dve rôzne osoby. Budeme za obe platiť najnižšiu možnú sumu za rezidentská kartu, teda dvakrát 20 eur?

Nové pravidlá umožňujú vydať maximálne dve rezidentské karty na konkrétny byt, nie na konkrétnu osobu. Nezáleží preto, na ktorého obyvateľa v domácnosti je evidované vozidlo. Na prvé vozidlo v domácnosti tak budete môcť získať rezidentskú parkovaciu kartu za navrhovanú základnú sumu 20 eur na rok, na druhé za 100 eur na rok.

25. Som podnikateľ s prevádzkou v jednom z rezidentských pásiem. Aké podmienky musím splniť, aby som získal rezidentskú parkovaciu kartu?

Prvú podmienku spĺňate tým, že disponujete spomenutou prevádzkou. Druhou je, že ku žiadosti o vydanie rezidentskej karty predložíte technický preukaz vozidla, ku ktorému preukážete vzťah ako držiteľ, vlastník a pod., a na ktoré sa karta bude vzťahovať. Je dôležité, aby ste všetky podmienky spĺňali súčasne.

26. Môžem získať rezidentskú kartu aj v prípade, že nemám trvalý pobyt v danej rezidentskej zóne, no vlastním v nej byt, alebo dom?

Áno. Obyvatelia bez trvalého pobytu v danej zóne, ktorí majú trvalé bydlisko v meste Banská Bystrica, majúci vzťah ku nehnuteľnosti (vlastníctvo, spoluvlastníctvo alebo nájomný vzťah) môžu požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty. Obyvatelia bez trvalého pobytu na území mesta Banská Bystrica, ktorí majú vzťah k nehnuteľnosti (vlastníctvo, spoluvlastníctvo alebo nájomný vzťah) môžu taktiež požiadať o vydanie rezidentskej parkovacej karty.

27. Nemám trvalý pobyt v BB, ale bývam tu veľa rokov, mám tu nehnuteľnosť. Čo mi odporučíte?

V prvom rade sa prihlásiť na trvalý pobyt, vďaka čomu získa na vás mesto Banská Bystrica od štátu podielové dane na financovanie služieb, ktoré v našom meste využívate. Vtedy budete mať nárok na zľavnenú rezidentskú kartu. V prípade, že nemáte v BB trvalý pobyt, ste vlastníkom nehnuteľnosti v rezidentskej lokalite 1 až 9 a máte vzťah k motorovému vozidlu (držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze), máte nárok na vydanie rezidentskej parkovacej karty za 300 eur na technický rok, rovnako ako v iných mestách na Slovensku.

28. Aké podmienky musím splniť, aby som získal rezidentskú parkovaciu kartu?

O rezidentskú parkovaciu kartu bude možné požiadať od spustenia registrácie v mesiacoch júl-august. Budete tak môcť urobiť prostredníctvom webovej aplikácie, pričom je potrebné predložiť technický preukaz od vozidla, preukazujúci, že ste oprávneným držiteľom motorového vozidla. Ak ide o služobné vozidlo, je potrebné predložiť aj doklad o tom, že ste oprávnený používať toto vozidlo na súkromné účely. Je dôležité, aby ste všetky podmienky spĺňali súčasne. Pre vydanie rezidentskej parkovacej karty je nutnou požiadavkou, aby ste mali uhradené všetky pohľadávky voči mestu Banská Bystrica.

29. Ako budú použité poplatky z regulovaného parkovania?

Prioritne do fondu mobility na výstavbu parkovacích miest, obnovu ciest a chodníkov v lokalitách, v ktorých boli od obyvateľov vybraté. Odbor architekta mesta má zároveň vytypované plochy na výstavbu parkovacích domov, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť parkovanie pre rezidentov v jednotlivých mestských častiach.