Tlačové správy

Začal sa mesiac úcty k starším a s ním aj tohtoročná Akadémia európskeho seniora

1. októbra 2021

Rok 2020 bol náročný nielen pre samosprávy, inštitúcie či podnikateľov, ale aj pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Žiaci a študenti sa vzdelávali zo svojich domovov, mnohí seniori zostali izolovaní a kultúrny či športový život sa zastavil. Pre pandemickú situáciu sme museli zrušiť aj Akadémiu európskeho seniora, ktorá je v Banskej Bystrici obľúbenou októbrovou tradíciou. Po […]

Mesto pripravuje rekonštrukciu najdlhšieho úseku cesty, ktorý sa kedy v Banskej Bystrici rekonštruoval

27. septembra 2021

Mesto v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na najdlhší úsek cesty, ktorý sa kedy v našom meste rekonštruoval. Prechádza celou Fončordou a tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvaň, Podlavicami a Rooseveltovou nemocnicou. Stavebné práce sa zamerajú na cestu na Moskovskej ulici od križovatky s Poľnou, pokračovať budú popri Kyjevskom námestí, Novom Kališti, Švermovej, THK až […]

Skúška mobilného hradenia protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice

23. septembra 2021

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik ako investor a budúci správca realizuje stavbu „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“. Jedným z funkčných prvkov stavby je aj mobilné hradenie, ktorého účelom je zabezpečiť intravilán mesta Banská Bystrica pred vyliatím vody z koryta rieky Hron a jej prítokov najmä v otvorených úsekoch (mostné objekty, autobusové zastávky, prevádzkové otvory […]

Život v našom meste chceme zlepšiť aj poukázaním na niektoré problémy

22. septembra 2021

Koncom roka 2019 mesto Banská Bystrica s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela a Univerzitou Komenského podpísalo zmluvu o spolupráci v rámci zaujímavého projektu. Zameriava sa na postrčenie jednotlivcov k zmene ich správania poukázaním na konkrétne nedostatky. Prvé aktivity realizované na základe projektu APVV „Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík“ si v […]

Európsky týždeň športu v Banskej Bystrici

21. septembra 2021

Mesto Banská Bystrica sa každoročne zapája do iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity obyvateľov. Aj v rámci tohtoročného, v poradí 7. ročníka Európskeho týždňa športu samospráva v spolupráci s materskými, základnými školami a centrami voľného času pripravila viaceré aktivity určené pre všetky vekové kategórie. V dňoch od 23. septembra 2021 do  30. septembra 2021 sa budú škôlkari z banskobystrických […]

Od pondelka, 20. septembra sa začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz)

17. septembra 2021

Projekt Zelené sídliská (zelené oázy) zameraný na revitalizáciu siedmich vnútroblokov v rôznych častiach mesta sa dostáva do ďalšej fázy. Po dotazníkovom prieskume a viacerých aktivitách približujúcich zelené projekty samosprávy a dôležitosť zavádzania opatrení zelenej a modrej infraštruktúry, sa od pondelka, 20. septembra začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi. Ich cieľom je nájsť spoločnú predstavu o využití okolia obydlí s prihliadnutím na zmenu klímy. […]

Rozprávkové jasličky majú stále voľné miesta pre nových malých objaviteľov

16. septembra 2021

S príchodom nového školského roka a odchodom detí do materských škôl ostali v mestských detských jasliach – Rozprávkových jasličkách na ul. Trieda SNP 15 ešte stále voľné miesta, ktoré sú k dispozícii pre nových objaviteľov. Starostlivosť je v tomto zariadení poskytovaná pre deti od 1 do 3 rokov, pričom všetky sú rozdelené podľa veku do štyroch tried ꟷ Lienka, Kuriatko, […]

Mesto tento rok investuje do obnovy chodníkov takmer milión eur

14. septembra 2021

V meste pod Urpínom sa naďalej realizujú viaceré investičné akcie. Mnohé sa zameriavajú na obnovu nevyhovujúcich ciest, schodísk, no predovšetkým chodníkov. Miestne komunikácie sa zaraďujú do zoznamu opráv postupne podľa odborného posúdenia oddelenia miestnych komunikácií a inžinierskych sietí ako správcu miestnych komunikácií a podnetov od občianskych rád i výborov mestských častí. Práve do skvalitňovania chodníkov samospráva tento rok […]

Niekoľko tipov pre návštevníkov Radvanského jarmoku

9. septembra 2021

Už len jeden deň nás delí od jarmoku všetkých jarmokov, najobľúbenejšieho podujatia obyvateľov Banskej Bystrice i návštevníkov z rôznych kútov Slovenska. V poradí 363. ročník Radvanského jarmoku môže mesto po ročnej prestávke organizovať len vďaka rešpektovaniu všetkých pokynov, nariadení a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Banskobystričanom a Banskobystričankám prinášame niekoľko tipov, čo […]

Mesto naďalej bojuje proti inváznym rastlinám

8. septembra 2021

Samospráva každoročne vyvíja aktivity v boji proti inváznym druhom rastlín, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie, biodiverzitu i zdravie obyvateľstva. Mesto nielenže pravidelne informuje obyvateľov o výskyte týchto rastlín a ich negatívnych vplyvoch, ale sa aj aktívne zapája do rôznych činností smerujúcich k ich odstraňovaniu či obmedzeniu šírenia. Tohtoročnú dobrovoľnícku aktivitu zameranú na elimináciu inváznych rastlín plánuje mesto zorganizovať dňa […]

Informačná výstava v Lazovnej ulici poukáže na klimatickú zmenu a dôležitosť zavádzania zelenej a modrej infraštruktúry, potrvá do konca septembra

6. septembra 2021

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Dialogue Centrom, n. o. organizuje informačno-vzdelávaciu výstavu zameranú na dôležitosť zavádzania opatrení smerujúcich k zmierňovaniu dopadov a prispôsobovaniu sa klimatickej zmene. Samospráva chce trvale zvyšovať kvalitu života všetkých obyvateľov, a práve realizáciou zelených projektov zabezpečiť rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry, ktorej význam v súčasnom období neustále rastie. Cieľom výstavy je zároveň priblížiť projekt Zelené sídliská […]

V dňoch 10. až 12. septembra sa uskutoční 363. Radvanský jarmok, program je pestrý + dopravné obmedzenia

3. septembra 2021

  Všetkých Banskobystričanov a návštevníkov pozývame na 363. Radvanský jarmok zameraný na včelárstvo, mágiu a ľudové liečiteľstvo, ktorý sa uskutoční v termíne 10. až 12. septembra 2021 tak, ako mesto plánovalo. Obľúbené kultúrno-spoločenské podujatie organizované v Banskej Bystrici aj vďaka podpore z Fondu na podporu umenia bude na Námestí SNP zamerané predovšetkým na Trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami. Vzhľadom […]

V jasličkách, škôlkach i školách sa začína nový školský rok

2. septembra 2021

Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica dnes nastúpilo približne 5 800 žiakov. Novú životnú etapu začína aj takmer 700 prváčikov, ktorých vo všetkých školách privítali starší spolužiaci a učitelia patričným spôsobom.   Nezabúdame ani na tých najmenších. Šťastný štart v novom kolektíve prajeme aj malým jasličkárom z mestských detských jaslí – Rozprávkových […]

Modernejšie školy aj vďaka získaným dotáciám

2. septembra 2021

Dve banskobystrické základné školy uspeli v projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorého cieľom je modernizovať priestory škôl a skvalitniť vyučovací proces. Základná škola Spojová na Fončorde a ZŠ Jozefa Gregora Tajovského na Gaštanovej ulici v Podlaviciach tak budú môcť vďaka získaným dotáciám vytvoriť vo svojich budovách oddychové zóny a revitalizovať triedy. Do vyhlásenej výzvy rezortu školstva Modernejšia […]

Miestni lídri budú nápomocní pri organizovaní verejných stretnutí s obyvateľmi, pripravujeme projekty zelených sídlisk (zelených oáz)

30. augusta 2021

Minulý týždeň sa v Robotníckom dome stretlo vedenie mesta, odborné útvary, členovia banskobystrického Dialogue Centre, n. o. spolu s miestnymi lídrami siedmich lokalít, v ktorých samospráva pracuje na projektoch zelených oáz. Revitalizácia vnútroblokov na sídliskách je jedným z mnohých zámerov, ktorými chce mesto reagovať na zmeny klímy. Dosiahnuť to plánuje obnovou, tvorbou a ochranou zelenej i modrej infraštruktúry ꟷ  zvýšením podielu zelene, […]

Riaditelia základných škôl sa pripravujú na otvorenie nového školského roka

27. augusta 2021

Počas včerajšieho predpoludnia sa na pôde mestského úradu stretli riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ZUŠ a CVČ, aby si vymenili svoje podnety a názory k začiatku školského roka. Spolu so zamestnancami Školského úradu diskutovali o nastavení ďalšej spolupráce,  otvorení nového školského roka 2021/2022 i o školskom semafore, ktorý zostavilo ministerstvo školstva za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských […]

Mestské lesy začali s obnovou poškodeného vodného žľabu Rakytovo

26. augusta 2021

Extrémne výkyvy počasia tento rok značne poškodili aj kultúrnu pamiatku obkolesenú banskobystrickými lesmi, ktorá sa nachádza v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci.  Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. preto v týchto dňoch začali s najväčšou obnovou vodného žľabu Rakytovo od rekonštrukcie v roku 2006. Na opravu vyhľadávanej turistickej atrakcie sú v tomto roku odhadované náklady vo […]

Participatívny proces zameraný na hľadanie využitia Medeného hámra v budúcnosti je v polovici

25. augusta 2021

Participatívny proces zameraný na hľadanie budúceho významu a využitia Medeného hámra, dôležitej technickej pamiatky v Banskej Bystrici, je v polovici. Prvým krokom k dosiahnutiu cieľa bol dotazník, do ktorého sa počas júla zapojilo takmer 1 200 respondentov. Aktuálne sa realizujú individuálne hĺbkové rozhovory so zástupcami rôznych skupín. Výskumnú správu vo forme verejnej prezentácie by mali predstaviť v novembri […]