Aktuality

Zariadenie pre seniorov Jeseň v Banskej Bystrici funguje už 25 rokov

zariadenie Jeseň

Seniori patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu populácie, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. O skôr narodených obyvateľov by sa mali postarať hlavne ich deti, priatelia, susedia alebo niekto im srdcu blízky. Veľakrát však ani ich záujem i snahy nepostačujú a potrebná je kompletná opatrovateľská starostlivosť. O dôstojnú jeseň života seniorov dbá aj mesto pod Urpínom. Práve v októbri, kedy si pripomíname Mesiac úcty k starším, má okrúhle jubileum zariadenie pomáhajúce tejto skupine obyvateľov.

Na sídlisku Fončorda bol 24. októbra 1997 otvorený Penzión Jeseň, ktorý sa postupne pretransformoval na Zariadenie pre seniorov Jeseň poskytujúce sociálne služby obyvateľom Banskej Bystrice a okolia, a to najmä pobytovou formou v zariadení pre seniorov i v podporovanom bývaní. „Pre mesto je dôležité, aby klientom poskytovalo nielen kvalitné služby, ale aj zázemie, podporu a pochopenie. Samospráva má zriadené viaceré zariadenia, ktoré výrazne prispievajú k zvýšenej kvalite života banskobystrických seniorov a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom,“ povedala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica.

V zariadení s kapacitou pre 81 klientov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne i šatstva. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Obyvatelia zariadenia môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu, ako kaderníctvo, rehabilitáciu, požičiavanie kompenzačných pomôcok či prepravu. Pri príležitosti 25. výročia, dnes v zariadení Jeseň, klientov potešil pestrý kultúrno spoločenský program, v rámci ktorého vystúpili nielen samotní seniori, ale aj deti z Materskej školy Tulská a žiaci Základnej umeleckej školy Jána Cikkera. Súčasne bolo do života uvedené nové logo zariadenia.

Povolanie v sociálnych službách nie je zamestnaním v pravom zmysle slova, ale poslaním. I keď práca je to veľmi náročná ako fyzicky, tak aj psychicky. Bez rozdielu na poskytovanú službu vždy prihliadame na individuálne potreby klienta. Naším dlhodobým cieľom je v rámci komunity poskytovať nielen sociálne služby, ale ako nadprácu brať na zreteľ aj intelektuálny rozvoj, respektíve stabilizovanie a zmiernenie zdravotných komplikácií a diagnóz našich klientov. Rovnako dôležité je vytvoriť pre nich príjemné prostredie a poskytovať im určitý štandard v našom zariadení,“ hovorí Ivana Konôpková, vedúca Zariadenia pre seniorov Jeseň.

Zariadenie sa snaží samospráva pravidelne modernizovať, či už novším vybavením izieb alebo technológiou, ktorá je nápomocná opatrovateľkám pri manipulácii s klientmi. Aj obdobie počas pandémie koronavírusu ukázalo potrebu vytvárať bezpečné exteriérové priestory pre trávenie voľného času seniorov, ale aj krátke stretnutia so svojimi rodinami či priateľmi. V náročných časoch boli klienti izolovaní vo svojich izbách. Počas budúceho roka sa začne s realizáciou projektu vybudovania oddychovej záhrady Magnólia pri zariadení Jeseň.

Navrhnutá je tak, aby poskytla najmä zeleňou a vhodným mobiliárom malé zákutia a vytvorila priestor určitej intimity a pokoja na stretnutia, čo dnes chýba. Okrem iného ponúkne tento projekt miesto na realizáciu relaxačných metód za pomoci rôznych odborníkov, pohybové aktivity prepojené s rehabilitačnými cvičeniami, ale aj vzájomný sociálny kontakt klientov medzi sebou. Projekt je v štádiu žiadosti o stavebné povolenie. Verím, že čoskoro sa nám podarí vytvoriť bezpečnú zónu pre klientov zariadenia, ich rodinných príslušníkov či zamestnancov,“ poznamenal primátor Ján Nosko.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria