Aktuality

Participatívny proces zameraný na čerpanie eurofondov v novom programovom období postúpil do ďalšej fázy

Mestský úrad v Banskej Bystrici

Jedným z rozvojových dokumentov, vďaka ktorému môže mesto čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy na rôzne projekty v prospech obyvateľov, je Integrovaná územná stratégia. Jej tvorbu realizuje samospráva participatívnym spôsobom, a teda zapojením čo najväčšieho počtu aktérov. Od začiatku tohto roka spracovateľský tím intenzívne pracoval na tom, aby sa aj v budúcnosti mohli v Banskej Bystrici a okolitých 18 obciach, ktoré spoločne tvoria mestskú funkčnú oblasť, realizovať rôzne investičné akcie. S cieľom zapojiť do procesu tvorby širokú verejnosť, organizuje mesto v poradí druhé konzultačné fórum, ktoré sa uskutoční 6. októbra 2022 o 16:30 hod. v Robotníckom dome. Všetkých srdečne pozývame.

Banskobystrická radnica začala s tvorbou Integrovanej územnej stratégie pre efektívne využitie finančných zdrojov prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja začiatkom tohto roka. Dôležitým krokom bolo získavanie a sieťovanie partnerov, potrebných pre tvorbu zásobníka projektových zámerov reflektujúcich na aktuálne rozvojové problémy.

„V poradí tretie kolo stretnutí tematických pracovných skupín, ktorú tvoria zamestnanci mestského úradu, experti i odborníci sa uskutoční 5. októbra 2022 od 14:00 hod. v zasadačke č. 290 na mestskom úrade.  Zamerané bude na spoločnú diskusiu k tvorbe návrhu Akčného plánu Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti na roky 2022 – 2024,“ hovorí Miloš Vincík z Oddelenia implementácie projektov MsÚ v Banskej Bystrici.

Cieľom stretnutia bude diskutovať o priorizácii projektov. Súčasťou participatíveho procesu je aj diskusia so širokou verejnosťou, a preto budú obyvateľom na najbližšom konzultačnom fóre prezentované výstupy tematických pracovných skupín. Zároveň budú oboznámení o výbere, kritériách a integrácii jednotlivých projektových zámerov.

„Participatívny proces pri tvorbe tohto významného rozvojového dokumentu aplikujeme v súlade s konceptom otvoreného vládnutia, ku ktorému sa naše mesto hlási. Zároveň postupujeme aj podľa požiadaviek Európskej únie o uplatňovaní princípu partnerstva pri tvorbe Integrovaných územných stratégií,“ dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre otvorené vládnutie a participáciu MsÚ v Banskej Bystrici.

Základné okruhy participácie
Základné okruhy participácie

Ďalším krokom bude finalizácia strategického dokumentu, ktorý bude následne predložený na schválenie Kooperačnej rade pre udržateľný mestský rozvoj mesta Banská Bystrica. Jej členmi sú zástupcovia mesta, okolitých obcí a sociálnoekonomickí partneri.

Rozhodnutie o schválení Štatútu a rokovacieho poriadku Kooperačnej rady Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nám bolo doručené dňa 29. septembra 2022,“ vysvetľuje Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia implementácie projektov.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do participatívneho procesu zameraného na tvorbu Integrovanej územnej stratégie. Pre tvorbu zásobníka kvalitných projektov v prospech nášho mesta, ale aj okolitých obcí, je spolupráca medzi odbornými útvarmi mesta, expertmi  a partnermi z odbornej verejnosti kľúčová. Za posledné roky sa nám podarilo vďaka Európskym štrukturálnym a investičným fondom zrealizovať desiatky úspešných projektov. Verím, že aj naďalej sa budú prijímať dobré rozhodnutia a zámery, ktoré skvalitnia život obyvateľov v rôznych oblastiach,“ uzatvára primátor Ján Nosko.

Všetky podrobné informácie k Integrovanej územnej stratégii udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica nájdete na tomto odkaze.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora