Aktuality

Na mestskom úrade sa opäť stretnú pracovné skupiny v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta

Sociálne služby v Banskej Bystrici

Prvé stretnutia poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí zohľadňujú špecifiká a potreby vybraných skupín obyvateľov sa uskutočnili koncom apríla 2022. Členovia pracovných skupín stanovili aktivity za uplynulý rok a zároveň diskutovali o úlohách samosprávy a všetkých spolupracujúcich aktérov na území mesta. Ďalšie stretnutia k návrhu Akčného plánu pre rok 2023, ktorý pripravuje samospráva v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica, sa uskutočnia v dňoch 18. a 19. októbra 2022 v zasadačke č. 290 na mestskom úrade. Cieľom bude prerokovať ciele, opatrenia či aktivity v prospech rozvoja sociálnych služieb. Srdečne pozývame aj širokú verejnosť.

Komunitný plán mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2027 sa zaoberá súčasným rozsahom a druhom poskytovaných sociálnych služieb, ľudskými, materiálnymi a finančnými zdrojmi, ako aj plánmi, ktoré je potrebné do budúcna vytvoriť i zlepšiť. Zároveň predstavuje spoločnú víziu samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcov štátnej správy na našom území, ako aj obyvateľov mesta.

„Momentálne sa blíži ku koncu druhý rok plnenia stanovených cieľov tohto strategického dokumentu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom na novembrovom zasadnutí v roku 2020. Teraz je čas na prípravu ďalších úloh spracovaných v návrhu akčného plánu. Je potešujúce, že tí, ktorí stále pri jeho zrode, naďalej s mestom spolupracujú. Sme v pravidelnej komunikácii nielen pri plnení spoločných návrhov, ale aj predostieraní nových nápadov počas realizácie. V centre nášho záujme je vždy človek – jeho potreby a záujmy,“ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Stretnutia pracovných skupín sa uskutočnia už zajtra, 18. októbra 2022 v čase od 10:00 do 12:15 hod. v zasadačke č. 290  a v stredu, 19. septembra v čase od 11:00 do 14:45 hod. v MsÚ v Banskej Bystrici. Vítaná je aj široká verejnosť. Presný rozpis a časový harmonogram prerokovania návrhu Akčného plánu pre rok 2023 nájdete na tomto odkaze.

Každý, kto sa zaujíma o problematiku sociálnych služieb, sa môže stať členom pracovnej skupiny. V prípade záujmu môžete kontaktovať zamestnancov MsÚ v Banskej Bystrici na e-mailovej adrese: kpssbb@banskabystrica.sk.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie