Aktuality

Banskobystričania môžu aj tento rok podať žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu

Z rozpočtu mesta Banská Bystrica je možné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 o poskytovaní dotácií podať žiadosť o podporu projektov na rok 2023. Medzi podporované oblasti patria:

  • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  • Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
  • Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných i kultúrnych hodnôt
  • Ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • Vzdelávanie, výchova, a rozvoj telesnej výchovy a športu
  • Výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
  • Tvorba a ochrana životného prostredia, ako aj ochrana zdravia obyvateľstva
  • Služby na podporu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a zamestnanosti
  • Komunitný rozvoj prostredníctvom centier občianskej participácie
  • Verejnoprospešné účely

Žiadateľom odporúčame postupovať v zmysle platnej legislatívy a prijatých kritérií na vyhodnocovanie žiadostí, ktoré sú schválené jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva. Predložený projekt je potrebné bližšie charakterizovať, určiť cieľovú skupinu, vízie, zámery, ciele aj prínosy. Všetci záujemcovia majú aj tento rok čas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie komisie alebo priamej dotácie do 31. októbra 2022.

Viac informácií a potrebné tlačivá sú dostupné na webovej stránke mesta v sekcii Dotácie.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora