Oznamy mesta

Návrh materiálu Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018 na pripomienkovanie v zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp.

Prílohy
Úvodná správa ZÚM 2018 Stiahnuť PDF, Veľkosť 903 KB Príloha č.1_Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za rok 2018 - Príjmová časť Stiahnuť PDF, Veľkosť 315 KB Príloha č.2_Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu Mesta Programový rozpočet Stiahnuť PDF, Veľkosť 4 MB Príloha č.3_Majetkové podiely Mesta Banská Bystrica Stiahnuť PDF, Veľkosť 114 KB Príloha č.4_Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 Stiahnuť PDF, Veľkosť 682 KB Príloha č.5_Vybrané pohľadávky Mesta Banská Bystrica k 31.12.2018 a 31.12.2017 Stiahnuť PDF, Veľkosť 145 KB Príloha č.6_Vybrané záväzky Mesta Banská Bystrica k 31.12.2018 a 31.12.2017 Stiahnuť PDF, Veľkosť 148 KB Príloha č.7_VZaS za podnikateľskú činnosť Mesta Banská Bystrica za rok 2018 a 2017 Stiahnuť PDF, Veľkosť 179 KB Príloha č.8_Súvahy príspevkovej organizácie Mesta Banská Bystrica k 31.12.2018 a 31.12.2017 Stiahnuť PDF, Veľkosť 191 KB Príloha č.9_VZaS príspevkovej organizácie Mesta Banská Bystrica za rok 2018 a 2017 Stiahnuť PDF, Veľkosť 188 KB Informácia k pripomienkovaniu Stiahnuť PDF, Veľkosť 112 KB

PRIPOMIENKOVANIE:

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 9   ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k uvedenému Návrhu Výsledkov hospodárenia a záverečného účtu Mesta Banská Bystrica za rok 2018, a to :

a)  v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Ekonomický odbor, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica

b)  ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Ekonomický odbor, Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica

c)    elektronicky na e-mailovú adresu:  zuzana.detkova@banskabystrica.sk                                                                                                   

v termíne od  12. apríla 2019 do 22. apríla 2019 (vrátane) 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.