Oznamy mesta

Publikované
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta B.Bystrica
Oddelenie ekonomiky školstva
Publikované
Informácia o výchovno – vzdelávacej činnosti 2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prehľad o poskytnutých dotáciách na rok 2019 – Štipendijný fond A. Hanzlíka
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Voľné pracovné miesto kuchár/ka v ZŠ s MŠ Radvanská 1
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Voľné pracovné miesto vychovávateľ/ka ZŠ Sitnianska
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov
Publikované
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v školskom roku 2017/2018
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Podávanie žiadostí o štipendium A. Hanzlíka na šk. rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Metodický materiál k výberovým konaniam 2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis detí do materských škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže