Oznamy mesta

Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania v ZUŠ a prevádzky CVČ s účinnosťou od 11. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
VZN č. 8/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
Oddelenie ekonomiky školstva
Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a obnovení prevádzky školských klubov detí s účinnosťou od 1. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Tlačová správa školstvo: poplatky, zápisy
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prezentácia materských škôl v roku 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k zápisu detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie ministerky školstva
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Vyťažovanie a komunikácia operátorov KS IZS – Covid19 + vyhlášky ÚVZ, karanténne opatrenia
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k šíreniu koronavírusu
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie pre zamestnávateľov
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram plaveckých kurzov na školský rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram prevádzky MŠ počas letných prázdnin 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta B.Bystrica
Oddelenie ekonomiky školstva
Publikované
Prehľad o poskytnutých dotáciách na rok 2019 – Štipendijný fond A. Hanzlíka
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Podávanie žiadostí o štipendium A. Hanzlíka na šk. rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Metodický materiál k výberovým konaniam 2019
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2019-2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže