Oznamy mesta

Publikované
Pedagogicko – organizačné pokyny 2020-2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy základných škôl
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy materských škôl
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy CVČ Havranské 9
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Výzva na voľby členov rady školy ZUŠ J. Cikkera
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Žiadosti o poskytnutie štipendia z fondu Andreja Hanzlíka na školský rok 2020/2021
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania v ZUŠ a prevádzky CVČ s účinnosťou od 11. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
VZN č. 8/2020, ktorým sa dopĺňa VZN č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
Oddelenie ekonomiky školstva
Publikované
Rozhodnutie Mesta Banská Bystrica o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a obnovení prevádzky školských klubov detí s účinnosťou od 1. júna 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Zápis detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Tlačová správa školstvo: poplatky, zápisy
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Prezentácia materských škôl v roku 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k zápisu detí do MŠ 2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie ministerky školstva
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Vyťažovanie a komunikácia operátorov KS IZS – Covid19 + vyhlášky ÚVZ, karanténne opatrenia
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie k šíreniu koronavírusu
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Usmernenie pre zamestnávateľov
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže
Publikované
Harmonogram plaveckých kurzov na školský rok 2019/2020
Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže