Oznamy mesta

Registrácia chovu hydiny a vtákov na území mesta Banská Bystrica mestská časť Šalková – aktualizácia

Vážení občania mesta Banská Bystrica mestská časť Šalková.

V reakcii na nedávny výskyt vtáčej chrípky v katastri mesta Banská Bystrica mestská časť Šalková, Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica vyzýva všetkých chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v meste Banská Bystrica mestská časť Šalková k bezodkladnému nahláseniu svojich chovov. Toto opatrenie je nevyhnutné na zabezpečenie rýchlej preventívnej reakcie proti šíreniu tejto nákazy.

Chovatelia hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí musia zabezpečiť:

 • dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.),
 • zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi), ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo,
 • voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 • pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce, predovšetkým sťahovavé vodné vtáctvo (t. j. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu,
 • oznamovať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Banská Bystrica (tel. 0484125602, 0903554447, 0905570709) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:
  • pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Mesto Banská Bystrica žiada všetkých chovateľov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v mestskej časti Šalková, aby najneskôr do 29. 2. 2024 nahlásili súpis hydiny a iných vtákov držaných v zajatí Mestskému úradu Banská Bystrica, Československej armády č. 26, 974 01 Banská Bystrica  na emailovej adrese lubomir.grendel@banskabystrica.sk alebo telefonicky na linke 048/4330 140.

Chovatelia uvedú meno, priezvisko, adresu chovu, druh a počet opereného vtáctva a svoje kontaktné údaje – telefónne číslo a e-mailovú adresu.

V prípade akýchkoľvek otázok či podozrení na výskyt vtáčej chrípky je potrebné bezodkladne kontaktovať Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Banská Bystrica – tel. 0484125602, 0903554447, 0905570709.