Oznamy mesta

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Banskej Bystrici v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                                                                                                              O D V O L Á V A

                                                                        ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                                            v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 30.08.2023, 15:00 hod

 

     Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 23.08.2023.