Oznamy mesta

Stanovisko č. 32/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR

V súvislosti so schválením dokumentu „Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní IROP na rok 2022, verzia 7“ Pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR bolo na webstránke MIRRI SR – IROP zverejnené: Stanovisko č. 32/2022 Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR.